http://podatekanglia.info/

Dodano: 25 October 2010

Na mojej stronie dowiesz si? jak uzyska? spowrotem podatek naliczony za legaln? prac? w Anglii. Jest to moja prywatna strona, na której opisuj? moje potyczki o zwrot pieni?dzy, bo wbrew temu co mówi? instytucje odzyskuj?ce podatek - wcale ?atwo nie jest. Tutaj nie mo?na po prostu pój??, zostawi? par? dokumentów i oczekiwa? ?e firma zrobi wszystko za Ciebie. Sam si? na to da?em nabra?, a pó?niej czeka?y mnie jeszcze dwa przyjazdy do Polski, aby poza?atwia? formalno?ci podatkowych. Dlatego poprzez stron? chcia?bym przedstawi? jak to wygl?da?o i czego na przysz?o?? unika?, aby bezbole?nie odzyska? zwrot podatku. To jest ?atwe, jednak musisz mie? ?wiadomo?? paru spraw. Pomy?la?em, ?e je?eli dzi?ki mojej stronie ma?a grupka osób b?dzie mia?o ?atawiej, to wtedy moje dzia?ania b?d? mia?y sens.

http://podatekanglia.info/

Średnia : 0.00 / 5 | Głosów : 0

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Biznes Ekonomia > Praca za granic?

1. medikwork.pl

medikwork.pl Dodano: Aug 1, 2013

Prezentujemy stron? internetow? firmy Medikwork, która oferuje pomoc w znalezieniu zatrudnienia w s?u?bie zdrowia na terenie Niemiec. Szukamy osób, które posiadaj? wykszta?cenie medyczne i pos?uguj? si? j?zykiem niemieckim minimum na poziomie ?redniozaawansowanym. Je?eli osoba nie zna wystarczaj?co j?zyka, oferujemy stanowisko pomocnicze i pomoc...

2. Praca w Anglii

Praca w Anglii Dodano: Jun 26, 2008

ITC Podatki jest cz?sci? Grupy ITC i powsta?o z my?l? o osobach pracuj?cych lub chc?cych podj?? prac? poza granicami Polski. Od czterech lat profesjonalnie zajmujemy si? zagadnieniami zwi?zanymi ze zwrotem podatków z zagranicy dla Polaków podejmuj?cych zatrudnienie w Anglii, Irlandii, Szkocji, Walii, Niemczech, Holandii oraz USA. Posiadamy...

4. Obczyzna.pl

Obczyzna.pl Dodano: Nov 8, 2014

Portal Obczyzna.pl to serwis og?oszeniowy, w którym dodawane s? oferty pracy za granic? przez zaprzyja?nione agencje pracy. Je?li poszukujesz pracy to wejd? na Obczyzna.pl i znajd? wymarzon? prac? za granic?. Serwis og?oszeniowy jest aktualizowany ka?dego dnia roboczego, wi?c mo?esz by? pewny, ?e zawsze znajdziesz aktualne oferty pracy za granic?.

5. Praca dla wszystkich kobiet i dziewczyn ShowPark.pl

Praca dla wszystkich kobiet i dziewczyn ShowPark.pl Dodano: Jun 25, 2007

Zarabiaj i baw si? w najwi?kszym centrum rozrywki dla doros?ych w Europie ?rodkowej. Zarobek oko?o 500€ dziennie. Wszystko w pe?ni legalnie i przede wszystkim bez ?adnego ryzyka. O wszystkim dowiesz si? i wszystko z ?atwo?ci? za?atwisz na stronie www.showpark.pl. Zrób sobie wycieczk? do Pragi i zarób tam du?o pieni?dzy.