Biuro rachunkowe Temida

Biuro rachunkowe Temida Dodano: Mar 12, 2015

Biuro podatkowo-rachunkowe Temida

Biuro rachunkowe Temida oferuje Pa?stwu m.in:
- pomoc w zak?adaniu dzia?alno?ci gospodarczej;
-pomoc w rejestracji spó?ki;
-kompleksowe us?ugi rachunkowe i ksi?gowe;
-doradztwo podatkowe;
- reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi.
Do dyspozycji...

Europejskie Centrum Podatkowe zwrot podatku

Europejskie Centrum Podatkowe zwrot podatku Dodano: Mar 7, 2014

Polak pracuj?cy poza krajem zwykle jest oszo?omiony. Ogromnym utrapieniem s? przepisy prawa podatkowego i wszelkie tematy zwi?zane z finansami. Bez fachowej pomocy nie umiemy za?atwi? sobie przys?uguj?cego nam ?wiadczenia rodzinnego, albo zwrotu z zaliczki na podatek od dochodów.


Europejskie Centrum Podatkowe funkcjonuje,...

odzyskajpodatek.pl

odzyskajpodatek.pl Dodano: Jun 16, 2013

Wyjazdy z kraju ?za chlebem? to coraz powszechniejsze realia ju? dla wielu tysi?cy Polaków. Przynale?no?? do Unii Europejskiej da?a mo?liwo?? legalnej pracy w bardziej korzystnych pod wzgl?dem zarobkowym krajach. Jednak za przywilejami pod??aj? te? zobowi?zania w postaci odprowadzanych podatków od przychodu. Na szcz??cie 100% lub przynajmniej...

zwrot vat z zagranicy

zwrot vat z zagranicy Dodano: May 8, 2013

Tax Solution zadba o kompleksowe za?atwienie zwrotu podatku VAT z zagranicy dla Pa?stwa firmy. Dzi?ki do?wiadczeniu i wiedzy naszych pracowników cechujemy si? bardzo wysok? skuteczno?ci? w nawet skomplikowanych sprawach podatkowych. Nasi klienci s? zadowoleni, poniewa? dzia?amy szybko i profesjonalnie, a klient p?aci jedynie za wyniki naszej...

Zwrot podatku z zagranicy

Zwrot podatku z zagranicy Dodano: May 4, 2013

Firma Mag-Tax zajmuje si? doradztwem finansowym od 1999 roku, specjalizujemy si? w odzyskiwaniu nadp?aconego podatku dochodowego z zagranicy. Obecnie rozliczamy klientów pracuj?cych w krajach: Australia, Austria, Belgia, Dania, Holandia, Irlandia, Niemcy, Norwegia, USA, Szwecja i Wielka Brytania. Siedziba firmy znajduje si? w ?odzi, ale mamy...

rozliczenie podatku z niemiec

rozliczenie podatku z niemiec Dodano: Jul 11, 2012

Zwrot podatku z zagranicy jest trybem zgodnym z prawem skarbowym. W wielu krajach istnieje okre?lona kwota wolna od podatku, jak? mo?na otrzyma? w ci?gu roku bez obowi?zku podatkowego. W ko?cówce roku obrachunkowego albo po zaprzestaniu zatrudnienia, pracownik powinien przedstawi? zeznanie podatkowe do lokalnego zagranicznego urz?du fiskalnego....

Zwrot podatku Anglia

Zwrot podatku Anglia Dodano: Jan 24, 2012

Zapraszamy do skorzystania z naszych us?ug, pomo?emy Ci uzyska? zwrot podatku z Wielkiej Brytanii. Je?li legalnie pracowa?e? w tym kraju, mo?esz uzyska? zwrot nadp?aconego podatku nawet do 4 lat wstecz. Wystarczy, ?e posiadasz dokument P45, P60 lub nawet payslip. Nasze biuro przeprowadzi ca?? procedur? przez brytyjskim Urz?dem podatkowym i...

Podatki z zagranicy

Podatki z zagranicy Dodano: Jan 24, 2012

Pracowa?e? legalnie poza granicami naszego kraju? Najprawdopodobniej mo?esz uzyska? zwrot podatku z zagranicy. Nasze biuro umo?liwi za?atwienie w prosty i szybki sposób wszystkich formalno?ci. Poprowadzimy Twoj? spraw? przed odpowiednim Urz?dem Podatkowym za granic? i odzyskamy Twój podatek. Dzi?ki nam uzyskasz zwrot podatku z Wielkiej Brytanii,...

Podatek z Niemiec

Podatek z Niemiec Dodano: Jan 24, 2012

Nasze biuro podatkowe przygotuje dla Ciebie rozliczenie podatkowe z Niemiec i pomo?e uzyska? zwrot podatku. Mo?e go otrzyma? ka?dy, kto pracowa? legalnie na terenie tego kraju, nawet do 4 lat wstecz. Przeprowadzamy sami ca?? procedur?, zmniejszaj?c do minimum wymagane formalno?ci. Mo?emy za?atwi? maksymalny zwrot podatku z Niemiec w najkrótszym...

Podatek Norwegia

Podatek Norwegia Dodano: Jan 24, 2012

Ka?dy, kto pracowa? w Norwegii, powinien rozliczy? si? z tamtejszym urz?dem podatkowym SKAT. Dzi?ki temu istnieje du?e prawdopodobie?stwo, ?e otrzyma si? zwrot podatku z zagranicy. Samodzielne przeprowadzenie takiej procedury mo?e by? skomplikowane, pomo?e w tym nasze biuro. Dzi?ki naszemu wieloletniemu do?wiadczeniu uzyskamy maksymalny zwrot w...