http://nowytoner.pl

Dodano: 18 September 2014

Technologia druku laserowego staje si? z wolna standardem drukowania. Do tej pory najwi?kszym wzi?ciem cieszy?y si? urz?dzenia atramentowe oraz urz?dzenia ig?owe. Ig?ówki z uwagi na nisk? jako?? wydruku musz? odej?? z wolna do lamusa. Urz?dzenia atramentowe staraj? si? wci?? konkurowa? z technologi? laserow?, g?ównie przy drukowaniu wydruków kolorowych, natomiast przy druku jednobarwnym atuty drukarek laserowych s? bardzo widoczne. Do najwa?niejszych plusów drukarek laserowych ewidentnie zaliczy? mo?emy:- szybko?? druku - wydruki z pr?dko?ci? blisko 20 stron na minut? to dla urz?dze? laserowych rezultat przeci?tny, dla porównania drukarki atramentowe osi?gaj? szybko?? w granicach 10-12 stron.- polecane miesi?czne obci??enie drukarki. Urz?dzenia laserowe maj? tutaj zdecydowan? dominacj?, zezwalaj?c na drukowanie nawet 5 razy wi?cej stron.- wydajno?? materia?ów eksploatacyjnych. W tym miejscu supremacja urz?dze? laserowych jest druzgoc?ca. Jeszcze nie tak dawno dost?pne by?y na rynku drukarki laserowe obs?ugiwane kartrid?ami o wydajno?ci ponad 10 000 stron, ale jeszcze teraz naby? mo?emy urz?dzenia w których kaseta wystarcza na 5 000 - 6 000 stron. Dla zestawienia popularny wk?ad atramentowy wystarcza na kilkaset wydruków.Ostatni argument jest przede wszystkim wa?ny dla u?ytkowników, gdy? ma bezpo?redni wp?yw na koszty eksploatacji. Wielu klientów decyduj?c si? na wybór urz?dzenia sugeruje si? dodatkowymi funkcjami urz?dzenia (druk przy u?yciu ??czno?ci WiFi, druk bezprzewodowy bezpo?rednio ze smartfonu lub tabletu bez korzystania z Wi-Fi, funkcja kopiowania dokumentów bez konieczno?ci uruchamiania komputera - w przypadku kombajnów). Dopiero w trakcie codziennego u?ywania urz?dzenia nasuwaj? si? wnioski, ?e najbardziej wa?ne s? przecie? koszty eksploatacji. Z tego powodu zanim podejmiemy decyzj? o wyborze drukarki powinno si? zasi?gn?? opinii o kosztach wydruku. Fachowe sklepy internetowe sprzedaj?ce tusze i tonery do drukarek na pewno udost?pni? informacje nie tylko o cenie tonera lub tuszu ale tak?e o jego wydajno?ci, co mo?e by? pomocne w okre?leniu kosztów wydruku pojedynczej strony.

http://nowytoner.pl

Średnia : 5.00 / 5 | Głosów : 11

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Internet Komputery > Materia?y eksploatacyjne

1. Tanie tonery - Ekotusz.pl

Tanie tonery - Ekotusz.pl Dodano: Sep 12, 2014

Je?li przyjrzymy si? bli?ej ofercie firmy Ekotusz, to zauwa?ymy, ?e mamy do czynienia z bardzo rozbudowan? ofert?, w której na szczególn? uwag? zas?uguje
to, i? mamy do czynienia z produktami powszechnie uznanymi i cenionymi na rynku. W ofercie Ekotusz znajdziemy, bowiem produkty takich uznanych marek jak
HP, Canon, Epson czy te?...

2. Tusze zamienniki

Tusze zamienniki Dodano: Dec 7, 2012

Tanie tusze i tonery do drukarek rozmaitych producentów. Znajdziesz tutaj nie tylko oryginalne produkty wielu marek, ale równie? wysokiej jako?ci tusze zamienniki, które nape?niane s? wi?ksz? ilo?ci? tuszu i starczaj? na d?u?ej, daj?c jednocze?nie ?wietne wydruki na ka?dej maszynie. Sklep oferuje szeroki wybór modeli tuszów i tonerów, w tym tych...

3. Naklejki na notebooki Naklejki na klawiatury

Naklejki na notebooki Naklejki na klawiatury Dodano: Jul 22, 2009

Prezentacja oferty naklejek na laptopy. W?ród naklejek na laptopy i notebooki znajdujš si? naklejki
ochronne, które ozdobi? i od?wie? wygl?d komputera.
Naklejki na klawiatury przezroczyste i transparentne. Naklejki w kolorach czerwonym, zielonym i niebieskim.
Dost?pne naklejki dla j?zyków uk?adów klawiatur: polski,...

4. tonery szczecin

tonery szczecin Dodano: Feb 14, 2013

Wynaj?cie urz?dze? biurowych, takich jak drukarki, skanery, kopiarki, ksera ma wiele niepodwa?alnych zalet. Najemca otrzymuje sprz?t wysokiej jako?ci, dedykowane oprogramowanie do jego optymalizacji oraz obs?ugi, a tak?e pe?ny serwis obejmuj?cy wymian? materia?ów eksploatacyjnych, wszelkie naprawy i konserwacje. Dzi?ki temu oszcz?dza czas i...