http://www.nanoportal.pl

Dodano: 20 May 2009

ANT - Advanced Nano Technologies Sp. z o.o. jest polsk? firm? zajmuj?c? si? nanotechnologi?. Advanced Nano Technologies Sp. z o.o. jest cz??ci? grupy kapita?owej Enexpol, której to firmy dzia?aj? w ró?nych bran?ach na terenie wszystkich kontynentów.

Ameryka?ska siedziba naszej spó?ki zwi?zana jest z programem rz?du USA pozwalaj?cym adaptowa? do celów komercyjnych technologie wynalezione i wdro?one w ramach programu bada? kosmicznych "NASA". Firma Enexpol podj??a na szerok? skal? wspó?prac? z najwa?niejszymi w USA o?rodkami badawczymi w dziedzinie nanotechnologii. Produkty, które pozwalamy sobie Pa?stwu zaoferowa? s? niejednokrotnie wynikiem tych dzia?a?.

Nanotechnologia oferuje niezwyk?e mo?liwo?ci: szans? odtworzenia ?rodowiska naturalnego, zapobieganie chorobom, dost?p do ta?szej energii oraz jej oszcz?dno??.

http://www.nanoportal.pl

Średnia : 0.00 / 5 | Głosów : 0

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Miasta Regiony > ?wi?tokrzyskie

1. Maszyny budowlane

Maszyny budowlane Dodano: Oct 17, 2007

Sprzedajemy: koparki, koparki ?a?cuchowe, zag?szczarki, m?oty wyburzeniowe, minikoparki, ?adowarki, walce, agregaty pr?dotwórcze, listwy wibracyjne, agregaty tynkarskie, narz?dzia brukarskie. Prowadzimy równie? sprzeda? cz??ci zamiennych, serwis poszczególnych maszyn oraz wynajem.

2. Baterie cyklonów, Przeno?niki kube?kowe

Baterie cyklonów, Przeno?niki kube?kowe Dodano: Feb 28, 2011

Zak?ad Urz?dze? Odpylaj?cych ?uczy?ski to renomowany producent urz?dze? do ochrony ?rodowiska w przemy?le. Produkujemy: cyklony, filtry pulsacyjne, instalacje odpylaj?ce, przeno?niki ?limakowe, odpylacze mokre, przeno?niki kube?kowe, dozowniki celkowe, baterie cyklonów, zasuwy py?owe, odpylacze suche. Nasze urz?dzenia wykonujemy w oparciu o...

4. Advanced Nano Technologies

Advanced Nano Technologies Dodano: May 20, 2009

ANT - Advanced Nano Technologies Sp. z o.o. jest polsk? firm? zajmuj?c? si? nanotechnologi?. Advanced Nano Technologies Sp. z o.o. jest cz??ci? grupy kapita?owej Enexpol, której to firmy dzia?aj? w ró?nych bran?ach na terenie wszystkich kontynentów.

Ameryka?ska siedziba naszej spó?ki zwi?zana jest z programem rz?du USA...

5. ForestShadows

ForestShadows Dodano: Aug 20, 2009

ForestShadow jest to strona na której b?d? omawiane sprawy gildi wymienionej powy?ej. Gidia ta znajduje si? w kielcach.Niemam nic wi?cej do powiedzenia a musze napisa? 350 znaków to ed? pisa? co popadie, niewiem co teraz napia? i czy ju? przekroczy?em liczb? 350. b?d? juz ko?czy? bo widze ?e s?ów jest d€zo i liter te?....