http://www.nanoportal.pl

Dodano: 20 May 2009

ANT - Advanced Nano Technologies Sp. z o.o. jest polsk? firm? zajmuj?c? si? nanotechnologi?. Advanced Nano Technologies Sp. z o.o. jest cz??ci? grupy kapita?owej Enexpol, której to firmy dzia?aj? w ró?nych bran?ach na terenie wszystkich kontynentów.

Ameryka?ska siedziba naszej spó?ki zwi?zana jest z programem rz?du USA pozwalaj?cym adaptowa? do celów komercyjnych technologie wynalezione i wdro?one w ramach programu bada? kosmicznych "NASA". Firma Enexpol podj??a na szerok? skal? wspó?prac? z najwa?niejszymi w USA o?rodkami badawczymi w dziedzinie nanotechnologii. Produkty, które pozwalamy sobie Pa?stwu zaoferowa? s? niejednokrotnie wynikiem tych dzia?a?.

Nanotechnologia oferuje niezwyk?e mo?liwo?ci: szans? odtworzenia ?rodowiska naturalnego, zapobieganie chorobom, dost?p do ta?szej energii oraz jej oszcz?dno??.

http://www.nanoportal.pl

Średnia : 0.00 / 5 | Głosów : 0

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Miasta Regiony > ?wi?tokrzyskie

1. Program ksi?gowy symfonia

Program ksi?gowy symfonia Dodano: Oct 7, 2013

Firma Biomedic oferuje odbiorcom bardzo innowacyjne rozwi?zania w zakresie technologii informatycznych oferuj?cych pe?na gam? towarów Systemów zarz?dzania Forte, szkole?, konsultacji, wdra?ania oprogramowa?, jak i ich tworzenia, rozszerzanie funkcjonalno?ci, us?ug zdalnego dost?pu. Nowoczesna technologia, mi?a obs?uga oraz dodatkowo porada w...

3. Forum O?arów

Forum O?arów Dodano: Feb 4, 2008

Forum miasta i gminy O?arów. Ciekawe informacje, lokalne problemy, nowe inwestycje. Wszystko w jednym miejscu.

4. Kleen Tex Polska Sp. z o.o. akcesoria ?azienkowe

Kleen Tex Polska Sp. z o.o. akcesoria ?azienkowe Dodano: Sep 3, 2013

Zapewniane przez firm? KLEEN TEX maty pomog? w utrzymaniu czysto?ci ka?dego pomieszczenia, a tak?e polepsz? wizerunek firmy. Produkty te znane s? na ca?ym ?wiecie. Spe?niaj? oczekiwania klientów wymagaj?cych dobrych jako?ciowo wycieraczek. Lokuje si? je w firmach oraz pomieszczeniach klientów prywatnych. Dzi?ki w?a?ciwo?ciom absorbuj?cym...