http://www.nanoportal.pl

Dodano: 20 May 2009

ANT - Advanced Nano Technologies Sp. z o.o. jest polsk? firm? zajmuj?c? si? nanotechnologi?. Advanced Nano Technologies Sp. z o.o. jest cz??ci? grupy kapita?owej Enexpol, której to firmy dzia?aj? w ró?nych bran?ach na terenie wszystkich kontynentów.

Ameryka?ska siedziba naszej spó?ki zwi?zana jest z programem rz?du USA pozwalaj?cym adaptowa? do celów komercyjnych technologie wynalezione i wdro?one w ramach programu bada? kosmicznych "NASA". Firma Enexpol podj??a na szerok? skal? wspó?prac? z najwa?niejszymi w USA o?rodkami badawczymi w dziedzinie nanotechnologii. Produkty, które pozwalamy sobie Pa?stwu zaoferowa? s? niejednokrotnie wynikiem tych dzia?a?.

Nanotechnologia oferuje niezwyk?e mo?liwo?ci: szans? odtworzenia ?rodowiska naturalnego, zapobieganie chorobom, dost?p do ta?szej energii oraz jej oszcz?dno??.

http://www.nanoportal.pl

Średnia : 0.00 / 5 | Głosów : 0

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Miasta Regiony > ?wi?tokrzyskie

2. Kielecki Katalog Firm

Kielecki Katalog Firm Dodano: May 15, 2009

Kielecki Katalog Firm jest najwi?ksz? baz? teleadresow? firm i instytucji z miasta Kielce i ca?ego województwa ?wi?tokrzyskiego, dost?pn? w Internecie. Portal ten posiada podzia? bran?owy dzieki któremu ?atwo znajdziecie firmy z bran? tj: Motoryzacja, Budownictwo, Architektura, Prawo i Podatki, Medycyna, Rozrywka, Turystyka i innych. Firmy...

3. Doradca Podatkowy

Doradca Podatkowy Dodano: May 24, 2009

Serwis o zawodzie doradcy podatkowego. Wizyta u doradcy podatkowego mo?e uchroni? od k?opotów, a tak?e przynie?? oszcz?dno?ci finansowe. Cz?sto bywa tak, ?e podatnicy nie wiedz? o przys?uguj?cych im prawach lub o ci???cych na nich obowi?zkach. Doradca podatkowy zapewnia pe?n? obs?ug? zarówno w zakresie rachunkowo?ci, jak i zobowi?za?...

4. Program ksi?gowy symfonia

Program ksi?gowy symfonia Dodano: Oct 7, 2013

Firma Biomedic oferuje odbiorcom bardzo innowacyjne rozwi?zania w zakresie technologii informatycznych oferuj?cych pe?na gam? towarów Systemów zarz?dzania Forte, szkole?, konsultacji, wdra?ania oprogramowa?, jak i ich tworzenia, rozszerzanie funkcjonalno?ci, us?ug zdalnego dost?pu. Nowoczesna technologia, mi?a obs?uga oraz dodatkowo porada w...

5. Noclegi ?wi?tokrzyskie

Noclegi ?wi?tokrzyskie Dodano: Mar 5, 2011

Internetowa baza noclegowa województwa ?wi?tokrzyskiego. Zawiera wszystkie typy obiektów noclegowych. Najpopularniejsze miejscowo?ci, w których mo?na znale?? noclegi to: Busko-Zdrój, Kielce, Sandomierz, Sielpia Wielka, Sielpia, ?wi?ta Katarzyna, Ostrowiec ?wi?tokrzyski, Solec-Zdrój, Ba?tów, Starachowice, Krajno Pierwsze, Borków, W?oszczowa,...