Rozliczenie pit za 2021 rok

Rozliczenie pit za 2021 rok Dodano: Feb 8, 2022

Zastanawia?a cie kwestia rozliczania pitu w 2022? Nie musisz ju? martwi? si? o urz?d skarbowy, pit 37, pit 28, finanse czy ekonomi? – zadbamy o wszystko. Zajmiemy si? twoimi podatkami, sk?adkami i rozliczeniami profesjonalnie. Wybierz program do rozliczania pitu online, który nie jest rz?dow? aplikacj? i ciesz si? niezawodnym i szybkim...

Skorzystaj z programu do rozlicze? podatków

Skorzystaj z programu do rozlicze? podatków Dodano: Feb 3, 2022

Dzi?ki korzystaniu z portalu Podatek.online mo?na mie? pewno??, ?e nie tylko poprawnie uzupe?niony zosta? PIT-37, ale równie? wszystkie przys?uguj?ce ulgi i odliczenia, które obni?? dochód oraz podatek, zosta?y wprowadzone prawid?owo. Na portalu Podatek.online mo?na rozliczy? za darmo deklaracj? podatkow? bez wychodzenia z domu.

Ksi?gowo?? Konsultant Trzebinia

Ksi?gowo?? Konsultant Trzebinia Dodano: Apr 21, 2017

Biuro Podatkowe Konsultant to zespó? specjalistów ?wiadcz?cych us?ugi z zakresu ksi?gowo?ci oraz spraw kadrowych i p?acowych. Nasza oferta kierowana jest do firm i spó?ek ró?nego typu. Proponujemy doradztwo przy zak?adaniu oraz prowadzeniu dzia?alno?ci gospodarczej, a w razie potrzeby, reprezentujemy klienta w kontaktach z urz?dami. Osobom...

Serwis dla ksi?gowych - PortalFK.pl

Serwis dla ksi?gowych - PortalFK.pl Dodano: Feb 14, 2016

Wst?p na www.portalikfk.pl i zapoznaj si? z codzienn? porcj? nowo?ci z zakresu rachunkowo?ci, podatków, kadr, p?ac i ZUS z praktycznym komentarzem. To w pe?ni wyselekcjonowane tre?ci dla firm, sektora publicznego i NGO. Postaw na nie. Zapraszamy ju? teraz! Mo?esz otrzyma? prawo do indywidualnego kontaktu z ekspertami i zadawania im pyta?!

Doradztwo podatkowe z biurem rachunkowym Tax Expert

Doradztwo podatkowe z biurem rachunkowym Tax Expert Dodano: Jul 28, 2015

Ka?dy biznes musi mie? dobrze prowadzon? ksi?gowo??. Finansowe straty, które wynikaj? ze z?ego wykonywania us?ug ksi?gowych mog? okaza? si? wysokie. Jeste?my w stanie dopasowa? si? do wymaganiach naszych klientów. Jeste?my w stanie zapewni? Waszemu przedsi?biorstwu w?a?ciw? obs?ug? rachunkow?, dzi?ki czemu Wy b?dziecie w stanie skupi? si? na...

Tax.soluma.pl - Biuro ksi?gowe dla firm

Tax.soluma.pl - Biuro ksi?gowe dla firm Dodano: Jul 28, 2015

Firma ksi?gowych Soluma Tax to nowa jako?? w ?wiadczeniu us?ug ksi?gowych. Zapraszamy do skorzystania z naszych us?ug ksi?gowych w zakresie prowadzenia KPiR, rycza?tu zewidencjonowanego oraz deklaracji VAT i pilnowania zobowi?za? wobec urz?dów Pa?stwowych. Gwarantujemy szybkie, efektywne i adekwatne do wymogów dzia?ania. Z nami nigdy nie...

ConAcc Partners

ConAcc Partners Dodano: Feb 16, 2015

ConAcc Partners zajmuje si? doradztwem i optymalizacj? podatkow?. Poza prowadzeniem biura rachunkowego, udzielamy porad gdzie i jak inwestowa? wolne ?rodki, prowadzimy doradztwo prawne oraz ubezpieczeniowe. Oferta ubezpiecze? jest dla klienta indywidualnego oraz korporacyjnego. W zakresie biura rachunkowego oferujemy prowadzenie ksi?g przychodów...

TCG Toru? - ksi?gowo??, kadry, p?ace, podatki

TCG Toru? - ksi?gowo??, kadry, p?ace, podatki Dodano: Feb 6, 2015

Firma Toru? Consulting Group to profesjonalne biuro rachunkowe z Torunia. Zajmuje si? nowoczesn? ksi?gowo?ci?, rachunkowo?ci?, obs?uguje równie? kadry i p?ace. TCG od wielu lat dysponuje us?ugami radcy prawnego dla swoich klientów jak równie? wspomaga inne firmy przy jednorazowej pomocy. Kancelaria nasza rozlicza spó?ki i dzia?alno?ci...

Ksi?gowa, biuro rachunkowe Spes

Ksi?gowa, biuro rachunkowe Spes Dodano: Dec 28, 2014

Us?ugi ksi?gowe dla firm oraz doradztwo podatkowo-finansowe dla przedsi?biorców oraz osób fizycznych - wype?nianie dokumentów, przygotowywanie wniosków, pomoc w optymalizacji kosztów oraz prowadzenie dokumentów rozliczeniowych z gwarancj? terminowo?ci i rzetelno?ci. Solidnie podchodzimy do ka?dego problemu, z którym mog? si? Pa?stwo zg?osi? do...

Biuro rachunkowe Rusek.pl

Biuro rachunkowe Rusek.pl Dodano: Apr 24, 2014

Nasze biuro rachunkowe do dyspozycji klientów ma do?wiadczonych ksi?gowych, atak?e doradców podatkowych i prawników. Us?ugi ksi?gowe rozliczane s? na podstawie ilo?ci ksi?gowanych dokumentów w miesi?cu. Nasze uslugi to m.in prowadzenie ksiag handlowych, ksi?g przychodów i rozchodów oraz prowadzenie rycza?tu ewidencjonowanego.
Naszym...