ARFA HR - Agencja rekrutacyjna

ARFA HR - Agencja rekrutacyjna Dodano: May 23, 2019

Wybór pracownika do firmy to bardzo ważne zadanie, dlatego warto zatrudnić do tego specjalistów, czyli agencję doradztwa personalnego. Dołożymy wszelkich starań w znalezieniu odpowiedniego pracownika. Zmniejszymy ryzyko popełnienia błędu podczas rekrutacji, dzięki czemu Twój pracownik będzie...

itconnect.pl

itconnect.pl Dodano: Nov 25, 2016

Bran?a informatyczna to obecnie najpr??niej rozwijaj?ca si? ga??? gospodarki krajowej i mi?dzynarodowej. Cyfryzacja i nowe, zaawansowane technologie wymagaj? równie? od ludzi odpowiedniego przygotowania merytorycznego w zakresie projektowania w sferze IT. Itconnect.pl zajmuje si? od wielu lat wyszukiwaniem najlepszej kadry pracowniczej do...

Agencja pracy Aterima

Agencja pracy Aterima Dodano: Dec 10, 2014

Aterima jest agencj? pracy oferuj?c? zatrudnienie w Polsce, Niemczech i Francji. Ofert? naszej firmy kierujemy zarówno do organizacji poszukuj?cych idealnych kandydatów na wybrane przez siebie stanowiska jak i do osób aktywnie poszukuj?cych pracy.

Aktywnie anga?ujemy si? w pomoc osobom zatrudnianym zagranic?. Poprzez aktywny...

Agencja doradztwa personalnego Work Express People

Agencja doradztwa personalnego Work Express People Dodano: May 4, 2014

Work Express People to nowe, innowacyjne spojrzenie na doradztwo personalne w biznesie. Kompleksowa rekrutacja, analiza rynku, selekcja i wywiad to nasze kluczowe us?ugi decyduj?ce o zatrudnieniu pracownika, który w pe?ni spe?ni Twoje oczekiwania. Dodatkowo mo?emy przygotowa? za Ciebie ofert? pracy, opublikowa? j? i przekaza? Ci wszystkie...

Firmy rekrutacyjne Kraków

Firmy rekrutacyjne Kraków Dodano: Oct 7, 2013

Grupa Doradcza Profesja to zespó? zajmuj?cy si? wsparciem personalnym. Grupa posiada bardzo du?e wiedz? praktyczn?, poniewa? na rynku dzia?a ju? od 2006 roku. Ma wykwalifikowan? kadr? pracownicz?, dlatego ?wiadczy rzetelne i profesjonalne us?ugi z zakresu doradztwa personalnego. Firma ma odpowiednie certyfikaty, które uprawniaj? j? do...

Impel - praca tymczasowa

Impel - praca tymczasowa Dodano: Jan 29, 2013

Rozwi?zania personalne dla przedsi?biorstw to idealne rozwi?zanie dla przedsi?biorstw poszukuj?cych wykwalifikowanych specjalistów. Firm? Impel wyró?niaj? szybkie i elastyczne reakcje na zmiany na rynku pracy i dost?p do wykwalifikowanych specjalistów (7 pozycja na ponad 3000 firm!). Na stronie internetowej mo?na zapozna? si? ze szczegó?ami oferty.

IN PERSONA Szkolenia, doradztwo, coaching

IN PERSONA Szkolenia, doradztwo, coaching Dodano: Jan 2, 2013

IN PERSONA oferuje doradztwo personalne, szkolenia biznesowe, warsztaty strategiczne oraz coaching. Nasze us?ugi to m.in. assessment i development center, rekrutacja, systemy ocen, ocena 360. Zapraszamy na dobre szkolenia biznesowe, coaching mened?erski, inne dzia?ania rozwojowe z zakresu doradztwa personalnego.

Life coaching

Life coaching Dodano: Jan 2, 2013

Nasz? misj? jest wspomaganie ludzi w realizacji celów i wydobyciu ich pe?nego potencja?u. Oferujemy us?ugi z zakresu life coachingu, które pomog? Ci zmieni? Twoje ?ycie na lepsze, zwi?kszy? samo?wiadomo?? i poziom motywacji oraz pozby? si? m?cz?cych Ci? zmartwie?.

Specjalizacje: coaching dietetyczny, coaching finansowy, coaching...

Doradztwo personalne

Doradztwo personalne Dodano: Dec 10, 2012

Del Piero jest uznan? firm? rekrutacyjn?. Specjalizujemy si? w doborze bezpo?rednim ubiegaj?cych si? o prac? mened?erów i specjalistów od biznesu. Naszym klientom oferujemy wybór kandydatów, co do których mamy pewno??, ?e przedstawiaj? wyj?tkowo wysoki poziom. Z naszych us?ug korzysta ponad 150 firm z ca?ej Polski, s? to zarówno du?e koncerny,...

Payroll

Payroll Dodano: Dec 8, 2012

Spó?ka z o.o. P.B.A. jest instytucj? rekrutacyjn?, dlatego oferuje g?ównie us?ugi z zakresu doradztwa personalnego. W ramach szeroko poj?tego doradztwa osoby zainteresowane mog? zwróci? si? o wsparcie, je?eli chodzi o outsourcing, payroll albo audyt personalny, przeprowadzenie szkole?. Ka?dy klient, na pewno, zostanie obs?u?ony na...