Walex Kancelaria Doradztwa Podatkowego

Walex Kancelaria Doradztwa Podatkowego Dodano: Jan 19, 2015

Jeste?my firm? zajmuj?c? si? odzyskiwaniem nadp?aconego podatku z zagranicy dla ludzi pracuj?cych tam legalnie.

W imieniu naszych Klientów wyst?pujemy o zwrot bezpo?rednio przed zagranicznymi urz?dami skarbowymi - pozwala to nam w pe?ni kontrolowa? ca?? procedur? zwrotu. Do ka?dej powierzonej nam sprawy podchodzimy indywidualnie....

Europejskie Centrum Podatkowe zwrot podatku

Europejskie Centrum Podatkowe zwrot podatku Dodano: Mar 7, 2014

Polak pracuj?cy poza krajem zwykle jest oszo?omiony. Ogromnym utrapieniem s? przepisy prawa podatkowego i wszelkie tematy zwi?zane z finansami. Bez fachowej pomocy nie umiemy za?atwi? sobie przys?uguj?cego nam ?wiadczenia rodzinnego, albo zwrotu z zaliczki na podatek od dochodów.


Europejskie Centrum Podatkowe funkcjonuje,...

rozliczenie podatku z niemiec

rozliczenie podatku z niemiec Dodano: Jul 11, 2012

Zwrot podatku z zagranicy jest trybem zgodnym z prawem skarbowym. W wielu krajach istnieje okre?lona kwota wolna od podatku, jak? mo?na otrzyma? w ci?gu roku bez obowi?zku podatkowego. W ko?cówce roku obrachunkowego albo po zaprzestaniu zatrudnienia, pracownik powinien przedstawi? zeznanie podatkowe do lokalnego zagranicznego urz?du fiskalnego....

Podatek z Niemiec

Podatek z Niemiec Dodano: Jan 24, 2012

Nasze biuro podatkowe przygotuje dla Ciebie rozliczenie podatkowe z Niemiec i pomo?e uzyska? zwrot podatku. Mo?e go otrzyma? ka?dy, kto pracowa? legalnie na terenie tego kraju, nawet do 4 lat wstecz. Przeprowadzamy sami ca?? procedur?, zmniejszaj?c do minimum wymagane formalno?ci. Mo?emy za?atwi? maksymalny zwrot podatku z Niemiec w najkrótszym...

Zwrot podatku z Niemiec

Zwrot podatku z Niemiec Dodano: Jul 15, 2009

Rozliczenia podatkowe online osób legalnie pracuj?cych w Niemczech.
Rozliczenia podatkowe online firm jednoosobowych w Niemczech.
Je?li pracowa?e? w Niemczech legalnie, mo?esz ubiega? si? o zwrot zap?aconego podatku. Zwrot nadp?aty podatkowej przys?uguje ka?dej osobie, która legalnie pracowa?a w Niemczech, a jej pracodawca...