Trzcianka.info - Czarnkowsko-trzcianecki

Trzcianka.info - Czarnkowsko-trzcianecki Dodano: Aug 24, 2014

Na podanej ni?ej stronie internetowej u?ytkownicy sieci maj? okazj? pozna? portal informacyjno spo?eczny miasta Trzcianka. Tworzony on jest g?ównie przez samych mieszka?ców tej miejscowo?ci, którzy wcielaj? si? w rol? reporterów, autorów informacji. Poruszaj? oni wa?ne i aktualne problemy ?ycia Trzcianki. Umieszczone s? równie? na stronie...

Zapytaj.prakty.pl - pytania i odpowiedzi

Zapytaj.prakty.pl - pytania i odpowiedzi Dodano: Feb 23, 2014

Serwis, dla tych, którzy lubi? dzieli? si? z innymi swoj? wiedz? i opiniami. Znajdziesz tutaj pytania innych u?ytkowników oraz ich odpowiedzi. Ka?dy mo?e dodawa? swoje pytania i odpowiedzi. Portal ten jest doskona?? platform? dla tych, którzy szukaj? w sieci odpowiedzi na swoje pytanie i chc? si? dowiedzie? wi?cej. Zapytaj.prakty.pl polecany...

KLUB 100-TYSI?CZNIKÓW ??CZYCA hodowla krów mlecznych

KLUB 100-TYSI?CZNIKÓW ??CZYCA hodowla krów mlecznych Dodano: Dec 13, 2013

„Klub 100-tysi?czników” zaistnia? z inicjatywy firm De Heus oraz CRV Genetyka Holenderska, a?eby skoncentrowa? w jednym miejscu ekspertów i praktyków wytwórczo?ci mleka w Polsce. Planowane ?wiczenia maj? na celu ci?g?e podnoszenie kwalifikacji hodowców, wymian? do?wiadcze? a przede wszystkim polecanie idei d?ugowieczno?ci krów,...

Forum- porozmawiaj.net

Forum- porozmawiaj.net Dodano: Sep 23, 2013

Chcia?by? porozmawia? o czym?? Na tym forum znajdziesz wszystkie najwa?niejsze tematy. Zabierz g?os w dyskusjach na temat najlepszych seriali, filmów, muzyki czy ksi??ek. Tutaj mo?esz zada? wszystkie nurtuj?ce Ci? pytania na temat p?ci przeciwnej i relacji w zwi?zku. Ponadto z tego forum dowiesz si? jakie problemy maj? inni u?ytkownicy i...

Forum wielotematyczne

Forum wielotematyczne Dodano: Aug 2, 2012

Forum wielotematyczne dla osób, które urodzi?y si? w roku 1995. Panuj?c tam wyj?tkowa atmosfera to g?ówna zaleta tego forum - ka?dy nowy u?ytkownik ju? na starcie naprawd? mo?e czu? si? jak u siebie, poniewa? zostanie mi?o powitany. Je?li jeste? z wyj?tkowego rocznika '95, masz ciekawe pogl?dy i chcia?by? si? nimi podzieli? z osobami w Twoim...

Spider-man kolekcja

Spider-man kolekcja Dodano: Mar 2, 2011

Przedstawiamy portal po?wi?cony znanej i lubianej postaci komiksowej : Spider-manowi. Wydawa? by si? mog?o, ?e komiksy interesuj? tylko m?odych ludzi. Jednak prawda jest ca?kiem inna. Nowe ekranizacje przygód dowodz?, ?e w ka?dym wieku mo?na by? pasjonatem tej specyficznej twórczo?ci. Nasza witryna po??czona z forum dyskusyjnym ??czy wszystkich...

Foto Komiksy

Foto Komiksy Dodano: Jan 26, 2011

Fotojaja to innowacja w dziedzinie komiksów. Zdj?cia przerabiamy bez dodawania tekstu. Naszymi g?ównymi ofiarami staj? si? celebryci, aktorzy, politycy. Graficy wklejaj? wizerunki s?awnych osób w najdziwniejsze sytuacje niczym z filmów. Obrazki maj? za zadanie rozbawi? odwiedzaj?cego witryn? a nie obrazi? s?awn? osob?. Serwis dost?pny od lat 13...

Forum kredytowo-po?yczkowe

Forum kredytowo-po?yczkowe Dodano: Aug 29, 2010

Kiedy?, aby uzyska? kredyt trzeba by?o przej?? d?ug? i m?cz?c? drog? przez wszystkie formalno?ci a i tak do ko?ca nie mo?na by?o by? pewnym, ?e si? ten kredyt otrzyma. Dzisiaj na szcz??cie ju? tak nie jest. Wprawdzie nadal do uzyskania wielu kredytów potrzeba szeregu za?wiadcze? i dokumentów, ale mamy ju? dost?pne szybkie po?yczki dzi?ki us?ugom...

Warszawski Festiwal Filmowy, Era Nowe Horyzonty

Warszawski Festiwal Filmowy, Era Nowe Horyzonty Dodano: Jun 5, 2010

Serwis o polskich festiwalach filmowych. Strona prezentuje dwa najwa?niejsze festiwale filmowe wspó?czesnego ?wiatowego kina: Warszawski Festiwal Filmowy i Era Nowe Horyzonty we Wroc?awiu. Prezentacja filmów ze szczegó?owymi opisami. Mo?liwo?? sortowania filmów wed?ug kilku kryteriów: ocena IMDB, kraj/region produkcji, tytu? polski i oryginalny....

Dieta kopenhaska - forum dyskusyjne

Dieta kopenhaska - forum dyskusyjne Dodano: Mar 22, 2010

Nasze forum dyskusyjne to skarbnica wiedzy o diecie szwedzkiej, zwanej równie? trzynastodniow?. My?lisz o zrzuceniu zb?dnych kilogramów i nie wiesz na jak? diet? si? zdecydowa?. Zajrzyj do nas, podyskutuj, by? mo?e rozpoczniesz plan trzynastodniowy. W trzyna?cie dni mo?esz zrzuci? nawet do dwudziestu kilogramów. Jest to jednak plan bardzo...