INLEGIS Kancelarie Prawne sp. z o.o. sp. k.

INLEGIS Kancelarie Prawne sp. z o.o. sp. k. Dodano: Oct 28, 2016

INLEGIS Kancelarie Prawne sp. z o.o. sp. k.

ul. Podwale 83/7 (OVO WROC?AW)
50-414 Wroc?aw

tel: (+48) 71 729 21 50
tel: (+48) 502 453 699

INLEGIS Kancelarie Prawne to kilkana?cie lat do?wiadczenia w bran?y prawniczej. Na jego gruncie powsta?a ‘filozofia Prawnik 4.0’. Wzoruj?c...

Kancelaria Adwokacka Kinga Swoboda

Kancelaria Adwokacka Kinga Swoboda Dodano: Jan 13, 2015

Kancelaria Adwokacka Kinga Swoboda, to m?oda kancelaria skupiaj?ca najlepszych specjalistów z nast?puj?cych dziedzin prawa:
- prawo rodzinne (rozwody, alimenty)
- prawo cywilne
- prawo spadkowe
- prawo pracy
- prawo karne
- prawo administracyjne

Poza us?ugami dla osób fizycznych,...

Podatek - pracodawcy24.pl

Podatek - pracodawcy24.pl Dodano: Jul 30, 2014

W portalu internetowym Pracodawcy24.pl dost?pnych jest wiele ciekawych oraz przydanych i merytorycznych informacji wa?nych dla pracodawców. Portal prowadzony jest z my?l? o pracodawcach, którzy potrzebuj? wiarygodnego ?ród?a informacji istotnych dla osób, które prowadz? w?asn? dzia?alno??. Opisano wiele zagadnie? po?wi?conych chocia?by...

Kancelaria Radców Prawnych Moniki Cie?lak

Kancelaria Radców Prawnych Moniki Cie?lak Dodano: Apr 11, 2014

Oferta naszej kancelarii prawnej obejmuje kompleksowe us?ugi dla klientów indywidualnych oraz firm. Nasze us?ugi kierujemy do przedsi?biorstw ró?nej wielko?ci oraz z ró?nych bran?. Gwarantujemy efektywn? pomoc prawn? w takich dziedzinach prawa jak prawo pracy, prawo gospodarcze, dochodzenie wierzytelno?ci, prawo rodzinne. Specjalizujemy si? w...

Adwokat Po?piech - prawo pracy

Adwokat Po?piech - prawo pracy Dodano: Dec 13, 2013

Kancelarie adwokackie Sergiusza Pospiecha i Piotra Kowalskiego oraz ta prowadzona przez Witolda Pospiecha, mieszcz?ce si? w Myszkowie realizuj? sprawy z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, rodzinnego, karnego, gospodarczego i prawa handlowego. Adwokaci pomagaj? oraz doradzaj? równie? w sprawach dotycz?cych prawa ?owieckiego oraz egzekucyjnego....

M. ?niegucki - prawo gospodarcze

M. ?niegucki - prawo gospodarcze Dodano: Nov 5, 2013

Adwokat, mecenas Marek ?niegucki, zaprz?ta si? doradztwem prawnym. Kieruje sprawy firm i przedsi?biorstw. Adwokat jest odpowiedzialnym za doradztwo i przeprowadzanie spraw w zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, prawa rodzinnego. Ponadto obs?uguje sprawy rozwodowe oraz separacje. W zakres jego prac wchodz? post?powania o odszkodowania,...

KANCELARIA BEZPIECZE?STWA I PRAWA PRACY P.PO?

KANCELARIA BEZPIECZE?STWA I PRAWA PRACY P.PO? Dodano: Feb 15, 2013

Zapraszamy do zaznajomienia si? z ofert? Kancelarii Bezpiecze?stwa i Prawa Pracy w ?a?cucie, która oferuje kompleksow? obs?ug? prawn? wielorakiego rodzaju przedsi?biorstw, zarówno prywatnych jak równie? pa?stwowych. W sk?ad pracuj?cego w niej zespo?u wchodz? eksperci do spraw prawa pracy, BHP b?d? przepisów przeciwpo?arowych, którzy dzi?ki...

Anna Grzegorska kancelaria Wroc?aw

Anna Grzegorska kancelaria Wroc?aw Dodano: Jan 23, 2013

Kancelaria Prawna - Radca Prawny Anna Grzegorska to fachowa pomoc prawna z siedzib? we Wroc?awiu. Nasze wspó?praca z interesantem dzi?ki stosowanym przez nas zasadom i profesjonalizmowi funkcjonowania w przewa?aj?cej mierze oparte jest na sta?ej wieloletniej wspó?pracy. To zatwierdza wysok? pozycj? Kancelarii na rynku us?ug prawnych. Jeste?my...

Szkolenia rachunkowo??

Szkolenia rachunkowo?? Dodano: Dec 8, 2012

Zakres us?ug przedsi?biorstwa Mericon zak?ada prowadzenie kadr i p?ac, organizacj? szkole?, przeprowadzenie audytu itp. W?ród najwa?niejszych cech Mericona nale?y wyró?ni? odpowiedzialno?? za sprawy kadrowo-p?acowe ka?dego swojego klienta, staranno?? i dok?adno?? co do realizacji powierzonych prac. Firma d??y do tego, by klient móg? maksymalnie...

Mobbing

Mobbing Dodano: May 2, 2012

Jestem do?wiadczonym prawnikiem posiadaj?cym spor? wiedz? na temat prawa pracy. Z wielk? przyjemno?ci? pomog? Ci w rozwi?zaniu Twoich problemów. Wystarczy, ?e odwiedzisz moj? stron? oraz zapoznasz si? z moimi artyku?ami, a ju? Twoja wiedza w zakresie prawa pracy znacznie si? zwi?kszy. Dzi?ki mnie dowiesz si? jak post?pi?, gdy w pracy spotyka Ci?...