http://nowytoner.pl

Dodano: 18 September 2014

Technologia druku laserowego staje si? z wolna standardem drukowania. Do tej pory najwi?kszym wzi?ciem cieszy?y si? urz?dzenia atramentowe oraz urz?dzenia ig?owe. Ig?ówki z uwagi na nisk? jako?? wydruku musz? odej?? z wolna do lamusa. Urz?dzenia atramentowe staraj? si? wci?? konkurowa? z technologi? laserow?, g?ównie przy drukowaniu wydruków kolorowych, natomiast przy druku jednobarwnym atuty drukarek laserowych s? bardzo widoczne. Do najwa?niejszych plusów drukarek laserowych ewidentnie zaliczy? mo?emy:- szybko?? druku - wydruki z pr?dko?ci? blisko 20 stron na minut? to dla urz?dze? laserowych rezultat przeci?tny, dla porównania drukarki atramentowe osi?gaj? szybko?? w granicach 10-12 stron.- polecane miesi?czne obci??enie drukarki. Urz?dzenia laserowe maj? tutaj zdecydowan? dominacj?, zezwalaj?c na drukowanie nawet 5 razy wi?cej stron.- wydajno?? materia?ów eksploatacyjnych. W tym miejscu supremacja urz?dze? laserowych jest druzgoc?ca. Jeszcze nie tak dawno dost?pne by?y na rynku drukarki laserowe obs?ugiwane kartrid?ami o wydajno?ci ponad 10 000 stron, ale jeszcze teraz naby? mo?emy urz?dzenia w których kaseta wystarcza na 5 000 - 6 000 stron. Dla zestawienia popularny wk?ad atramentowy wystarcza na kilkaset wydruków.Ostatni argument jest przede wszystkim wa?ny dla u?ytkowników, gdy? ma bezpo?redni wp?yw na koszty eksploatacji. Wielu klientów decyduj?c si? na wybór urz?dzenia sugeruje si? dodatkowymi funkcjami urz?dzenia (druk przy u?yciu ??czno?ci WiFi, druk bezprzewodowy bezpo?rednio ze smartfonu lub tabletu bez korzystania z Wi-Fi, funkcja kopiowania dokumentów bez konieczno?ci uruchamiania komputera - w przypadku kombajnów). Dopiero w trakcie codziennego u?ywania urz?dzenia nasuwaj? si? wnioski, ?e najbardziej wa?ne s? przecie? koszty eksploatacji. Z tego powodu zanim podejmiemy decyzj? o wyborze drukarki powinno si? zasi?gn?? opinii o kosztach wydruku. Fachowe sklepy internetowe sprzedaj?ce tusze i tonery do drukarek na pewno udost?pni? informacje nie tylko o cenie tonera lub tuszu ale tak?e o jego wydajno?ci, co mo?e by? pomocne w okre?leniu kosztów wydruku pojedynczej strony.

http://nowytoner.pl

Średnia : 5.00 / 5 | Głosów : 11

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Internet Komputery > Materia?y eksploatacyjne

1. Naklejki na notebooki Naklejki na klawiatury

Naklejki na notebooki Naklejki na klawiatury Dodano: Jul 22, 2009

Prezentacja oferty naklejek na laptopy. W?ród naklejek na laptopy i notebooki znajdujš si? naklejki
ochronne, które ozdobi? i od?wie? wygl?d komputera.
Naklejki na klawiatury przezroczyste i transparentne. Naklejki w kolorach czerwonym, zielonym i niebieskim.
Dost?pne naklejki dla j?zyków uk?adów klawiatur: polski,...

2. Arial- tonery zamienniki

Arial- tonery zamienniki Dodano: Jan 20, 2012

Wydajesz maj?tek na tonery? Mo?esz zaoszcz?dzi? z zamiennikami! Szeroki wybór tonerów zamienników ca?kowicie nowych, wysokiej jako?ci. Od kilku lat zaopatruj? z sukcesem liczne biura w materia?y eksploatacyjne. Oprócz tonerów oferuj? tak?e tusze zamienniki, b?bny zamienniki, zestawy do regeneracji, ta?my barwi?ce i inne materia?y biurowe. Tak?e...

3. Tonery do drukarek

Tonery do drukarek Dodano: Mar 29, 2012

Producent tonerów LaserNet P.W. "MENISK" ulica Puszczykowska 14, 50-559 Wroc?aw, produkuje i tanio zaopatruje firmy i osoby fizyczne w materia?y eksploatacyjne do drukarek, urz?dze? wielofunkcyjnych, kserokopiarek, faksów, ploterów, kopiarek, skanerów. Oferujemy tonery do drukarek, toner, zamiennik, b?bny, b?ben, wk?ad laserowy z tonerem do...

4. Tonery Tusze Nowo?ci

Tonery Tusze Nowo?ci Dodano: Jun 28, 2010

Rynek drukarek, tuszy, tonerów zmienia si? niemal z dnia na dzie?. Z tygodnia na tydzie? pojawiaj? si? nowe modele drukarek a wraz z nimi nowe tonery, nowe tusze. Jak nad tym zapanowa? ? Jak znale?? odpowiednie urz?dzenie dla siebie ? Mo?e wystarczy odwiedzi? nasz serwis, gdzie znajdziesz przegl?d najaktualniejszych wydarze? ze ?wiata druku...

5. EuroToner.pl. s.c. Tusze Tonery Warszawa

EuroToner.pl. s.c. Tusze Tonery Warszawa Dodano: Mar 19, 2015

Nasza firma oferuje wysokiej jako?ci materia?y eksploatacyjne do drukarek, tj.: tusze, tonery, b?bny, zarówno oryginalne jak i zamienniki, a tak?e pe?ne zaopatrzenie firm w artyku?y biurowe.
Odbieramy równie? zu?yte tusze i tonery.
Na terenie Warszawy zapewniamy szybk? i bezp?atn? dostaw?.

Pe?n? ofert? znajd?...