http://www.nanoportal.pl

Dodano: 20 May 2009

ANT - Advanced Nano Technologies Sp. z o.o. jest polsk? firm? zajmuj?c? si? nanotechnologi?. Advanced Nano Technologies Sp. z o.o. jest cz??ci? grupy kapita?owej Enexpol, której to firmy dzia?aj? w ró?nych bran?ach na terenie wszystkich kontynentów.

Ameryka?ska siedziba naszej spó?ki zwi?zana jest z programem rz?du USA pozwalaj?cym adaptowa? do celów komercyjnych technologie wynalezione i wdro?one w ramach programu bada? kosmicznych "NASA". Firma Enexpol podj??a na szerok? skal? wspó?prac? z najwa?niejszymi w USA o?rodkami badawczymi w dziedzinie nanotechnologii. Produkty, które pozwalamy sobie Pa?stwu zaoferowa? s? niejednokrotnie wynikiem tych dzia?a?.

Nanotechnologia oferuje niezwyk?e mo?liwo?ci: szans? odtworzenia ?rodowiska naturalnego, zapobieganie chorobom, dost?p do ta?szej energii oraz jej oszcz?dno??.

http://www.nanoportal.pl

Średnia : 0.00 / 5 | Głosów : 0

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Miasta Regiony > ?wi?tokrzyskie

1. Kielecki Katalog Firm

Kielecki Katalog Firm Dodano: May 15, 2009

Kielecki Katalog Firm jest najwi?ksz? baz? teleadresow? firm i instytucji z miasta Kielce i ca?ego województwa ?wi?tokrzyskiego, dost?pn? w Internecie. Portal ten posiada podzia? bran?owy dzieki któremu ?atwo znajdziecie firmy z bran? tj: Motoryzacja, Budownictwo, Architektura, Prawo i Podatki, Medycyna, Rozrywka, Turystyka i innych. Firmy...

2. Forum O?arów

Forum O?arów Dodano: Feb 4, 2008

Forum miasta i gminy O?arów. Ciekawe informacje, lokalne problemy, nowe inwestycje. Wszystko w jednym miejscu.

3. Warmi?sko-Mazurskie w Turegion.pl

Warmi?sko-Mazurskie w Turegion.pl Dodano: May 6, 2009

Szukanie firm to nie?atwe zadanie - wiemy co? o tym. Dlatego oddajemy nasz? baz? przedsi?biorstw z ca?ej Polski do twojej dyspozycji. Pomo?emy ci znale?? odpowiedni? firm? spo?ród 110 000 przedsi?biorców, którzy czekaj? na twój telefon. Nie czekaj d?u?ej, sprawd? ju? dzi?, a napewno si? nie zawiedziesz na ?wiadczonych przez Nas us?ugach. Twój...

5. Us?ugi pogrzebowe Kielce

Us?ugi pogrzebowe Kielce Dodano: Nov 26, 2012

Poszukujesz kompleksowych i fachowych us?ug pogrzebowych? Zapraszamy do skorzystania z us?ug naszego przedsi?biorstwa pogrzebowego w Kielcach, które posiada bardzo du?e do?wiadczenie w bran?y. Na rynku dzia?amy ju? od 1985 roku, terenem naszej pracy jest kieleckie, ale pomagamy te? klientom na terenie ca?ej Polski i zagranic?. Zajmujemy si?...