http://macopharma.pl

Dodano: 20 June 2018

Firma Maco Pharma jest jednym z najlepszych europejskich producentów kompletów pojemników do pobierania i preparatyki krwi, filtrów antyleukocytarnych i urz?dze? medycznych wykorzystywanych w krwiodawstwie oraz dostawc? p?ynów infuzyjnych. Mamy a? cztery fabryki w których zatrudniamy kilka tysi?cy osób, w tym oko?o siedemset w naszym polskim zespole. Firma Maco Pharma jako spo?ecznie odpowiedzialna przestrzega przepisów prawa, wymaga? bezpiecze?stwa i higieny oraz ochrony ?rodowiska. Jeste?my profesjonalistami, którzy zawsze ch?tnie Pa?stwu pomog?. Serdecznie zapraszamy do zaznajomienia si? z nasz? ofert?., Wiod?cy europejski producent pojemników do pobierania i preparatyki krwi, filtrów antyleukocytarnych oraz urz?dze? medycznych stosowanych w krwiodawstwie firma Maco Pharma serdecznie zaprasza Pa?stwa do skorzystania ze swoich us?ug. Posiadamy najlepszej klasy sprz?t na którym najlepsi eksperci produkuj? dla Pa?stwa nasze towary. Posiadamy a? cztery fabryki w tym jedn? dzia?aj?c? w Polsce ju? od pi?tnastu lat. Gwarantujemy terminow? realizacj? ka?dego zlecenia oraz konkurencyjne ceny. Zapraszamy na nasz? stron? internetow? i do kontaktu z nami. Z przyjemno?ci? Pa?stwu doradzimy., Je?li poszukujesz sprawdzonej oraz niezawodnej firmy produkuj?cej produkty oraz sprz?t pomocny przy krwiodawstwie to firma Maco Pharma b?dzie dla Ciebie doskona?ym wyborem. W naszej ofercie znajdziecie Pa?stwo komplety pojemników do pobieranie i preparatyki krwi, filtry antyleukocytarne i urz?dzenia medyczne niezb?dne przy krwiodawstwie. Posiadamy a? cztery fabryki oraz zatrudniamy w nich przesz?o dwa tysi?ce najlepszych specjalistów. Jeste?my pewni, ?e mo?emy Pa?stwu zagwarantowa? najlepsz? jako?? naszych produktów. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej., Zestawy pojemników do pobierania i preparatyki krwi, filtry antylaukocytarne i urz?dzenia u?ywane w krwiodawstwie to g?ówne produkty proponowane Pa?stwu przez firm? Maco Pharma- wiod?cego europejskiego producenta. W naszych czterech fabrykach pracuje ponad dwa tysi?ce ludzi, którzy na co dzie? dbaj? o najlepsz? jako?? naszych produktów. Nasza firma przestrzega przepisów prawa oraz zasad bezpiecze?stwa i ochrony pracy do czego jako spo?ecznie odpowiedzialna jest zobligowana. Najlepsza jako?? produktów i fachowa obs?uga klienta to najlepsza reklama tej firmy. Serdecznie zapraszamy do zapoznania si? z jej dok?adn? ofert?., Z wielk? przyjemno?ci? prezentujemy Pa?stwu firm? Maco Pharma- wiod?cego producenta kompletów pojemników do pobierania i preparatyki krwi, filtrów antyleukocytarnych oraz urz?dze? medycznych wykorzystywanych w krwiodawstwie. Posiadamy a? cztery fabryki zatrudniaj?ce kilku tysi?cy specjalistów. Nasz polski oddzia? funkcjonuje ju? od pi?tnastu lat i zyska? ju? sobie wielu zadowolonych klientów. Mamy nadziej?, ?e nied?ugo do??czysz do nich równie? i Ty. Wierzymy, ?e nasze fachowe podej?cie i najlepsza jako?? produktów b?d? dla Ciebie ?wietn? zach?t?. Serdecznie zapraszamy do zaznajomienia si? z nasz? ofert? na stronie internetowej.

http://macopharma.pl

Średnia : 0.00 / 5 | Głosów : 0

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Biznes Ekonomia > Oferty pracy

1. zeitmann.pl

zeitmann.pl Dodano: Dec 28, 2017

Na rynku znale?? mo?na naprawd? wiele ró?nego rodzaju agencji pracy, które regularnie organizuj? ró?nego rodzaju wyjazdy do pracy do Niemiec, czy te? do Holandii, jednak?e zdecydowanie najlepsz? tak? agencj?, jest maj?ca swoj? g?ówn? siedzib? w Krakowie, sprawdzona agencja pracy, która dzia?a pod nazw? Zeitmann.

2. Why Not USA - Work and Travel - Szko?a w USA - Bilety lotnicze - Strona g?ówna

Why Not USA - Work and Travel - Szko?a w USA - Bilety lotnicze - Strona g?ówna Dodano: Mar 24, 2009

Firma Why Not USA oferuje program Work and Travel (praca wakacyjna dla studentów w USA), program Rok szkolny w USA (Szko?a w USA), bilety lotnicze do USA. Na swojej stronie prezentuje wspomnienia studentów z programy Work&Travel na Alasce w USA, wspomnienia licealistów z liceum w USA. Oferuje równie? program praktyk studenckich w USA (program...

3. serwis pracy dodatkowej mamfuche.pl

serwis pracy dodatkowej mamfuche.pl Dodano: Oct 12, 2009

serwis pracy dodatkowej-dorabianie-fucha-dodatkowa praca .Znajd? z nami dodatkow? prace w swoim regionie.Je?li szukasz dodatkowego zaj?cia serwis mamfuche.pl stworzony jest w?a?nie z my?l? o Tobie.Zapraszamy równiez osoby poszukuj?ce fachowców do wykonania konkretnej us?ugi.Przejrzysty uk?ad strony i mo?liwo?? dodawania bezp?atnych og?osze?...

4. Www.praca-zory.pl

Www.praca-zory.pl Dodano: Jun 6, 2014

Je?li szukasz do swego przedsi?biorstwa pracowników z regionu ?or oraz okolic, to mamy dla Ciebie idealne rozwi?zanie. Jest nim nasz serwis internetowy Praca-?ory, w którym mo?esz dodawa? og?oszenia pracy zwi?zane z lokalnym rynkiem. Dzi?ki specjalnym abonamentom premium, nasz serwis nale??cy do Regionalnych Portali Pracy zagwarantuje Tobie o...

5. Praca sezonowa za granic?

Praca sezonowa za granic? Dodano: Nov 1, 2012

Powy?sza witryna to portal og?oszeniowy stworzony z my?l? o osobach, które poszukuj? pracy sezonowej w Polsce lub za granic?. W czasie wakacji wielu m?odych ludzi poszukuje pracy przy zbiorach owoców, w ogrodnictwie, przy malowaniu domków oraz innego typu pracach sezonowych. Na stronie zamieszczane s? wyselekcjonowane oferty pracy, które dotycz?...