http://notariuszmazon.pl

Dodano: 14 June 2018

W Siewierzu w województwie ?l?skim znajduje si? siedziba Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Mazonia. Firma dzia?a w bran?y od 1992 roku ?wiadcz?c szeroki zakres us?ug zgodnych z obowi?zuj?cymi przepisami prawa. Klientom indywidualnym jak i firmom proponuje sporz?dzanie aktów notarialnych i aktów po?wiadczenia dziedziczenia, sporz?dzanie po?wiadczenia w?asnor?czno?ci podpisu, zgodno?ci dokumentu z orygina?em, dor?czenia o?wiadczenia oraz spisywanie protoko?ów a oprócz tego sporz?dzenie weksli i czeków, wpisów i odpisów oraz przechowanie dokumentów, pieni?dzy b?d? papierów warto?ciowych. Wi?cej szczegó?ów na stronie.

http://notariuszmazon.pl

Średnia : 0.00 / 5 | Głosów : 0

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Prawo Spo?ecze?stwo > Notariusze

1. Notariusz.debica.pl

Notariusz.debica.pl Dodano: Sep 12, 2014

Kancelaria notarialna Notariusz Wojciech Mycek mie?ci si? w D?bicy. Us?ugi notarialne ?wiadczymy od 2013 roku. Kancelaria sporz?dza akty notarialne, po?wiadczenia, akty dziedziczenia, odpisy, wypisy oraz wyci?gi z dokumentów, spisuje protoko?y, dor?cza o?wiadczenia. Ponadto oferta obejmuje sporz?dzanie protestów weksli i czeków oraz...

2. Notariusz-ochota.pl

Notariusz-ochota.pl Dodano: Mar 19, 2015

Oferujemy naszym klientom na terenie Warszawy us?ugi notarialne. Realizujemy wszystkie czynno?ci notarialne gwarantuj?c bezpiecze?stwo zawierania transakcji wszystkim stronom. Wykonujemy mi?dzy innymi czynno?ci notarialne z takich obszarów, jak umowy maj?tkowe ma??e?skie, w tym dotycz?ce alimentów, hipoteki, rygoru egzekucji, notarialne,...

3. PRZEMYS?AW SZOCI?SKI akty notarialne Jelenia Góra

PRZEMYS?AW SZOCI?SKI akty notarialne Jelenia Góra Dodano: Jul 7, 2016

Poszukujesz notariusza? W Jeleniej Górze znajduje si? kancelaria zarz?dzana przez Przemys?awa Szoci?skiego. ?wiadczy on pe?en zakres us?ug powi?zanych z czynno?ciami notarialnymi. Mog? tu Pa?stwo uzyska? po?wiadczenie zgodno?ci kopii dokumentu z orygina?em, za?wiadczenie o oryginalno?ci podpisu czy o?wiadczenia notarialne. Notariusz przygotowuje...

4. Kancelaria Notarialna – Gliwice

Kancelaria Notarialna – Gliwice Dodano: Oct 4, 2014

Nasza Kancelaria Notarialna mie?ci si? w ?cis?ym centrum Gliwic. Prowadzimy j? wspólnie od 1996 roku, mamy za sob? lata nauki, do?wiadczenia i praktyki. Kancelaria notarialna za?o?ona zosta?a przez notariusz Joann? Warzech? oraz notariusz Justyn? Drewko. Nasza praca to nasza pasja, wykonujemy j? z pe?nym zapa?em i oddaniem. Nasza kancelaria...

5. MGR MICHA? WÓJTOWICZ NOTARIUSZ notariusz ?ywiec

MGR MICHA? WÓJTOWICZ NOTARIUSZ notariusz ?ywiec Dodano: Oct 15, 2013

Kancelaria Notarialna Micha? Wójtowicz dzia?a od 2005 roku i prowadzi czynno?ci notarialne zgodnie z prawem. Kancelaria zajmuje si? sporz?dzeniem ró?nego rodzaju umów i dokumentów wymagaj?cych formy aktu notarialnego czy za?wiadczenia notarialnego. Zarówno notariusz, jak te? przeszkoleni pracownicy gabinetu gwarantuj? mi?? oraz przede wszystkim...