http://www.programpity2015.pl

Dodano: 8 November 2014

Za po?rednictwem naszego portalu internetowego udost?pniam naszym u?ytkownikom przyjazny dla u?ytkowników, darmowy zarówno w ramach u?ytku komercyjnego jak te? prywatnego, program do wype?niania deklaracji PIT. Program pozwala mi?dzy innymi na elektroniczn? wysy?k? deklaracji do Urz?du Skarbowego zarówno przy zastosowaniu podpisu kwalifikowanego, jak te? bez konieczno?ci stosowania podpisu kwalifikowanego.

http://www.programpity2015.pl

Średnia : 5.00 / 5 | Głosów : 1

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Biznes Ekonomia

1. Amber - sie? anio?ów biznesu - szukam inwestora

Amber - sie? anio?ów biznesu - szukam inwestora Dodano: Aug 29, 2009

Sie? Anio?ów Biznesu Amber. Doradztwo w zakresie przygotowania dokumentacji inwestorskiej oraz prezentacji przed inwestorem, specjalistyczne szkolenia, dost?p do zainteresowanych inwestorów i organizacja spotka? prezentacyjnych. Sie? obejmuje swoim zasi?giem sze?? województw: zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie,...

2. Wulkanizacjawarszawa.com.pl

Wulkanizacjawarszawa.com.pl Dodano: Nov 20, 2017

Chcia?by? dowiedzie? si? czego? wi?cej na temat wywa?ania kó?? Nie wiesz jak wybra? dobry serwis wulkanizacyjny i gdzie w korzystnych cenach kupi? nowy komplet opon letnich? Zapraszamy Ci? na nasz portal i gwarantujemy, ?e znajdziesz na nim odpowiedzi na te i wiele innych pyta?. Jeste?my zgran? ekip?, od lat sprawnie poruszamy si? po ?wiecie...

3. Ocena pracy

Ocena pracy Dodano: Jul 14, 2011

Serwis ocena pracy. Wszystko o tym, czym jest efektywna ocena pracy. Psychologia, zarz?dzanie i prawo. Dla osób ocenianych: jak poradzi? sobie, gdy ci? oceniaj?? Dla osób przeprowadzaj?cych oceny okresowe: jak rzetelnie i bez wysi?ku ocenia? podw?adnych? Dla osób zarz?dzaj?cych firm?: jak zarz?dza? system ocen pracowniczych?

4. Lasertex Sp. z o.o.

Lasertex Sp. z o.o. Dodano: Jun 20, 2012

Firma Lasertex Sp. z o.o. jest jednostk? innowacyjn? z kategorii high technology. Prowadzi dzia?alno?? od 1989 roku. G?ównym celem dzia?alno?ci przedsi?biorstwa jest prowadzenie prac zwi?zanych z wdra?aniem wyników prac naukowo-badawczych w dziedzinie nauk technicznych oraz wspomaganie bada? naukowych prowadzonych na uczelniach.
W...

5. Strona z informacjami o kasach Novitus - Soleo Plus i Soleo Plus E

Strona z informacjami o kasach Novitus - Soleo Plus i Soleo Plus E Dodano: Aug 29, 2014

Soleo Plus i Soleo Plus E s? kasami fiskalnymi, które gwarantuj? dostosowanie prowadzenia sprzeda?y do obowi?zuj?cych przepisów fiskalnych. Urz?dzenia ?wietnie sprawdzaj? si? nie tylko w mniejszych, ale tak?e w ?rednich lub wi?kszych przedsi?biorstwach, zapewniaj?c dost?p do wielu praktycznych funkcji, m.in. zaprogramowania du?ej bazy towarów...