http://hilfeneo.pl

Dodano: 18 September 2014

Wynagrodzenie si?gaj?ce nawet 5 tysi?cy z?otych miesi?cznie, podwy?ki i premie, ubezpieczenie zdrowotne i ca?odobowa opieka koordynatora – na to wszystko mog? liczy? opiekunki osób starszych wyje?d?aj?ce do pracy do Niemiec z agencj? Hilfeneo (opieka Niemcy).

Pracownicy firmy wspieraj? osoby chc?ce podj?? prac? w opiece równie? we wszelkich formalno?ciach koniecznych do wype?nienia przed wyjazdem.

Warunki, które musz? spe?ni? kandydatki aplikuj?ce na omawiane stanowisko, to znajomo?? j?zyka niemieckiego oraz do?wiadczenie w opiekowaniu si? seniorami (praca w Niemczech). Agencje honoruj? tak?e do?wiadczenie zdobyte we w?asnej rodzinie, np. podczas opieki nad dziadkami czy rodzicami.

Wy?ywienie i zakwaterowanie gwarantuje opiekunce bezp?atnie rodzina podopiecznego. Dzi?ki takiemu rozwi?zaniu, Polki nie wydaj? nic na swoje utrzymanie w Niemczech i mog? zaoszcz?dzi? ca?? zarobion? kwot?.

http://hilfeneo.pl

Średnia : 0.00 / 5 | Głosów : 0

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Biznes Ekonomia > Praca za granic?

1. Warszawa praca

Warszawa praca Dodano: Apr 15, 2011

Szukasz pracy, która umo?liwi Ci rozwój i zapewni dobre pieni?dze? Odwied? nasz portal, a z pewno?ci? znajdziesz wiele ciekawych ofert. Z nasza pomoc? napisz profesjonalne CV i list motywacyjny. ?mia?o aplikuj na ró?ne stanowiska i czekaj na kontakt pracodawcy. Pami?taj, by nie siedzie? z za?o?onymi r?koma. Czekaj?c na wyniki rekrutacji mo?esz...

2. Zwrot podatku z Anglii

Zwrot podatku z Anglii Dodano: Oct 25, 2010

Na mojej stronie dowiesz si? jak uzyska? spowrotem podatek naliczony za legaln? prac? w Anglii. Jest to moja prywatna strona, na której opisuj? moje potyczki o zwrot pieni?dzy, bo wbrew temu co mówi? instytucje odzyskuj?ce podatek - wcale ?atwo nie jest. Tutaj nie mo?na po prostu pój??, zostawi? par? dokumentów i oczekiwa? ?e firma zrobi...

3. Oferty pracy, Szkolenia

Oferty pracy, Szkolenia Dodano: Jul 14, 2007

ITC istnieje od 1999 roku. Jest niekwestionowanym liderem na rynku po?rednictwa pracy za granic?. Z us?ug firmy korzystaj? rocznie tysi?ce osób. ITC Praca za granic? to ogromna ilo?? ofert pracy.

4. Kursy niemiecki - pirum-ap.pl

Kursy niemiecki - pirum-ap.pl Dodano: Oct 18, 2015

Firma Pirum specjalizuje si? w us?ugach agencji pracy. Pracodawcy mog? liczy? na profesjonalne us?ugi w zakresie poszukiwa? kandydatów spe?niaj?cych konkretne oczekiwania i wymagania, natomiast pracownicy mog? liczy? na szereg ciekawych ofert pracy na stanowiska specjalistów i ekspertów nie tylko w polskich firmach, ale te? i niemieckich....

5. CCUSA - studenckie wakacje i praca w USA

CCUSA - studenckie wakacje i praca w USA Dodano: Dec 27, 2007

CCUSA jest jedn? z pierwszych w Polsce firm umo?liwiaj?cych studentom wyjazdy do Stanów Zjednoczonych. Za?o?ona zosta?a w 1986 roku w Kalifornii w USA. Dzia?a ju? w ponad 60 krajach a od 10 lat CCUSA prowadzi dzia?alno?? równie? w Polsce i jest rekomendowana przez Polsko-Ameryka?sk? Komisj? Fulbrighta.
Celem CC USA jest stworzenie...