http://fpuh-stalmet.eu/

Dodano: 15 October 2013

Firma Stal-Met zaistnia?a przesz?o 20 lat temu z my?l? o wzrastaj?cym zapotrzebowaniu klientów z bran?y budowlanej oraz maszynowej na najwy?szej klasy elementy zamienne utworzone z metalu. Od pokole? zajmujemy si? fabrykacj? znacznej gamy towarów, które wykorzystywane s? zarówno do wyko?czenia budynków oraz naprawy urz?dze? mechanicznych. Produkujemy zawiasy toczone oraz cz??ci do maszyn tn?cych i frezarek stosowanych do obróbki drewna. Specjalizujemy si? w wykonywaniu zawiasów do okiennic budynków mieszkalnych, domków letniskowych, które ciesz? si? znaczn? popularno?ci? w Polsce i poza granicami kraju. Wi?cej informacji pod adresem www.

http://fpuh-stalmet.eu/

Średnia : 0.00 / 5 | Głosów : 0

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Produkcja Przemys?

2. www.slawa.com.pl

www.slawa.com.pl Dodano: Jun 7, 2017

Przedstawiamy Pa?stwu spó?dzielni? pracy oraz hut? szk?a S?awa ustanowion? oraz zlokalizowan? w Kielcach w województwie ?wi?tokrzyskim. ?wiadczymy kompleksowe us?ugi z zakresu produkcji i dystrybucji szk?a ozdobnego oraz u?ytkowego. Nasze dzia?ania obejmuj? produkcj? zarówno ma?ych precyzyjnych zniczy i s?oi typu twist-off jak i wi?kszych...

3. Molykote,Dow Corning,Xiameter

Molykote,Dow Corning,Xiameter Dodano: Aug 23, 2012

Strona www.molykot.com opisuje produkty firmy Molykote, Dow Corning oraz Xiameter.jest to ameryka?ski koncern z bran?y chemicznej specjalizuj?cy si? w produkcji
Smarów i aplikacji smarowych oraz silikonów i szczeliw silikonowych o ró?norodnym przeznaczeniu.W?a?ciwy dobór aplikacji jest zadaniem skomplikowanym dlatego powierzy? go nale?y...

4. Hydraulika si?owa - centrum hydrauliki si?owej

Hydraulika si?owa - centrum hydrauliki si?owej Dodano: Dec 25, 2008

Portal hydrauliki si?owej oferuje : zakucia hydrauliczne, z??czki, przewody, rury, szybkoz??cza, zakuwarki, w??e, zawory, manometry, p?yty gumowe, rozdzielcze, pompy, si?owniki, uszczelnienia techniczne, uchwyty do rur, pneumatyka

5. MASTA II Namioty sferyczne

MASTA II Namioty sferyczne Dodano: Jan 13, 2015

Prezentujemy Pa?stwu przedsi?biorstwo Masta z siedzib? w Szczecinie. Specjalizujemy si? w produkcji, sprzeda?y oraz wynajmie hal namiotowych lub magazynowych. Dzia?amy na obszarze ca?ej Polski. Oferujemy nast?puj?ce modele hal namiotowych: Alu classic, Alu event, Alu thermo, arco, Arctic i Domes. Hale mog? by? wyposa?one w klimatyzacj?,...