http://pklo.lublin.pl

Dodano: 7 October 2013

Prywatne Katolickie Liceum i Gimnazjum im. ks. Kazimierza Gosty?skiego w Lublinie dzia?a wed?ug Systemu Indywidualnego Nauczania Symultanicznego, zainspirowanego ?ród?owymi za?o?eniami wyedukowania skautowo-harcerskiego. System ten m?drze ??cz?cy obywatelsk? dzia?alno?? m?odego cz?owieka w grupie rówie?niczej z jego indywidualnym wysi?kiem samowychowawczym oraz samokszta?ceniowym. Dzi?ki temu pozwalamy naszym uczniom rozwija? osobiste pasje i zdolno?ci. Stawiamy na innowacyjne metody nauczania, jakie pozwalaj? w zrozumia?y sposób przyswoi? znacz?c? porcj? materia?u naukowego. Zapewniamy wysok? jako?? edukowania. Wi?cej danych na stronie WWW.

http://pklo.lublin.pl

Średnia : 0.00 / 5 | Głosów : 0

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Edukacja Nauka

1. Business translations - From-To

Business translations - From-To Dodano: Mar 12, 2016

From-To Ltd. exceptional translation agency founded by experienced translators and maintained by translators. Our combined experiences provide added value for our clients. Our translation Agency carries out specialized translations: translations food production, translations food industry, translations food labels, translations manuals,...

2. WY?SZA SZKO?A ZAWODOWA KADRY DLA EUROPY filologia pozna?

WY?SZA SZKO?A ZAWODOWA KADRY DLA EUROPY filologia pozna? Dodano: Oct 11, 2013

Wy?sza Szko?a Zawodowa KADRY DLA EUROPY to nie jedynie imponuj?ca kadra dydaktyczna i komfortowe warunki studiowania, ale równie? wyj?tkowy klimat akademicki, który ukierunkowany jest na rozwój w?asnych zdolno?ci. Nasi studenci to ludzie, jacy dobrze wiedz?, które umiej?tno?ci przydadz? im si? w nadchodz?cym ?yciu zawodowym, a my zapewniamy im...

3. Omnibusik.pl - Korepetycje

Omnibusik.pl - Korepetycje Dodano: Dec 28, 2014

Korepetycje powinny cechowa? si? wysokim poziomem - czyli w ka?dym przypadku musz? da? satysfakcjonuj?cy efekt. Nie zawsze tak jest, dlatego te? powsta? serwis internetowy Omnibusik, w którym mo?na znale?? namiary na solidnych korepetytorów, którzy umiej? uczy? i posiadaj? rozleg?? wiedz?. Istnieje tak?e mo?liwo?? wrzucenia swojej oferty; s?...

4. abiturient matura dla doros?ych

abiturient matura dla doros?ych Dodano: Aug 7, 2008

Abiturient prowadzi rowniez kursy maturalne dla doros?ych w kazdym wieku. Nasi najstarsi abiturienci maja ponad sze??dziesi?t lat i dzi?ki ucz?szczaniu na nasz kurs specjalnie dostosowany do ich potrzeb doskonale sobie radz? podczas tak wa?nego egzaminu, jakim jest matura. Prowadzimy specjalnie przygotowane korepetycje dla doros?ych zarówno w...

5. Szko?a nauki jazdy Gdynia

Szko?a nauki jazdy Gdynia Dodano: Aug 24, 2009

Szko?a 4 ko?a prowadzi kursy na prawo jazdy kategorii B. Przygotowujemy do egzaminu na prawo jazdy oraz uczymy jak sprawnie i bezpiecznie je?dzi?. Nauka odbywa si? w ma?ych grupach lub indywidualnie w godzinach przedpo?udniowych lub popo?udniowych. Jest równie? mo?liwo?? odbycia kursu w weekendy lub wieczorami. Szkolimy kierowców na nowych...