http://synergian.pl

Dodano: 14 July 2011

Synergian.pl jest platform? stworzon? dla us?ugodawców i wykonawców. Du?e firmy i drobni freelancerzy maj? mo?liwo?? znale?? na serwicie pracowników/pracodawców, z którymi mog? podj?? sta?? wspó?prac?. Za spraw? Synergian.pl otrzymanie warto?ciowego zlecenia jest bardzo ?atwe i szybkie. Tak samo wygodne jest znalezienie oferty wspó?pracy od firmy, czy freenalcera, gdy najlepiej zleci? komu? nietypow? us?ug?.

Du?? zalet? Synergian.pl bywa mo?liwo?? wystawiania ocen przez u?ytkowników. Gdy kontrahenci przerywaj? wspó?prac? ze sob? nawzajem, mog? wystawi? komentarz oceniaj?cy dotycz?cy przebiegu pracy, wzajemnych relacji oraz ogóln? atmosfer? podczas realizowania pracy. Na podstawie tych opinii kszta?towany jest równie? obraz konkretnej firmy, czy freelancera, co w istotnym stopniu pomaga w doborze dobrego partnera pozosta?ym u?ytkownikom.

http://synergian.pl

Średnia : 0.00 / 5 | Głosów : 0

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Biznes Ekonomia > Us?ugi

1. EUROKURIER Sp. z o.o - przesy?ki zagraniczne

EUROKURIER Sp. z o.o - przesy?ki zagraniczne Dodano: May 4, 2014

Portal internetowy oferuj?cy szeroki dost?p do us?ug kurierskich. Wszystkie us?ugi ?wiadczone s? na wysokim poziomie oraz w rozs?dnych proporcjach, je?li chodzi o stosunek cena jako??. Paczki wysy?ane przez firm? dostarczane s? na terenie Polski oraz innych 34 pa?stw na ca?ym ?wiecie. Istnieje mo?liwo?? wys?ania paczki oraz pobrania dokumentów...

2. MELISA I JAZZ biura wirtualne

MELISA I JAZZ biura wirtualne Dodano: Feb 8, 2013

W klubie Melisa i Jazz w Toruniu, zajmuj?cym si? wynajmowaniem pomieszcze? na konferencje, spotkania biznesowe, burze mózgów czy coachingi grupowe, dok?adamy wszystkich stara?, aby zapewni? swoim u?ytkownikom perfekcyjne warunki, dost?p do najlepszego sprz?tu i profesjonaln? obs?ug?. Na ?yczenie zaaran?ujemy catering, zaadaptujemy si? do...

3. MEDICODENT Stomatologia dzieci?ca Rumia

MEDICODENT Stomatologia dzieci?ca Rumia Dodano: Dec 28, 2014

Klinika Stomatologiczno Implantologiczna Medico Dent z Gdyni zajmuje si? diagnozowaniem oraz leczeniem z?bów. Zabiegi stomatologii estetycznej obejmuj? mi?dzy innymi piaskowanie, usuwanie kamienia naz?bnego, wybielanie oraz monta? licówek. Z zakresu protetyki oferujemy: protezy ca?kowite, protezy szkieletowe, protezy bezklamrowe, korony...

4. www.ddserwis.eu

www.ddserwis.eu Dodano: Sep 22, 2018

Szukasz tanich kas fiskalnych i innych urządzeń we Wrocławiu, Legnicy, Lubinie? Sprawdź ofertę firmy D&D SERWIS, która zajmuje się dystrybucją wysokiej jakości urządzeń fiskalnych oraz ich serwisem. Swoją działalność prowadzimy od 1995 r. i naszym priorytetem jest zadowolenie...

5. Olej nap?dowy cena

Olej nap?dowy cena Dodano: Aug 31, 2013

Pocz?tek naszej dzia?alno?ci by? przede wszystkim skupiony na handlu paliwami takimi jak benzyna, olej opa?owy lekki czy olej nap?dowy. Wieloletnie do?wiadczenie w bran?y paliwowej zaowocowa?o umocnieniem oraz ustabilizowaniem naszej pozycji na rynku polskim. Firma Petrointer ?wiadczy tak?e us?ugi transportowe. Je?eli s? Pa?stwo zainteresowani...