http://www.znajomapolonia.com

Dodano: 3 March 2010

Portal Polonii, szukaj?cej Warto?ciowych Znajomo?ci - mi?o?ci i przyja?ni. Polacy mieszkaj?cy na emigracji i ?yj?cy wed?ug warto?ci proponowanych przez Ko?ció?? Katolicki. Na portalu znajdziesz ciekawe dyskusje, m?dre tre?ci a przede wszystkim grono osób, z którymi warto si? zaprzyja?ni?. Celem portalu jest dawanie mo?liwo?ci u?ytkownikom znalezienia warto?ciowych znajomych, a mo?e nawet wierz?cego m??a lub ?on?. Portal posiada w?asnego duszpasterza- mo?na pyta? go o wszystko co jest wa?ne w ?yciu cz?owieka.

http://www.znajomapolonia.com

Średnia : 0.00 / 5 | Głosów : 0

KategorieNapisz komentarz Dodaj do ulubionych Poleć stronę Raportuj zły wpis

Wpisy w tej kategorii : Prawo Spo?ecze?stwo > Religia

1. Katolicie forum neox`a - EFFATHA

Katolicie forum neox`a - EFFATHA Dodano: Feb 4, 2008

Zapraszamy na nasze nowe forum katolickie - EFFATHA
Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy pe?nicie Jego nakazy;
szukajcie sprawiedliwo?ci, szukajcie pokory, mo?e si? ukryjecie w dzie?
gniewu Pa?skiego. I zostawi? po?ród ciebie lud pokorny i biedny, a szuka?
b?d? schronienia w imieniu Pana. Reszta Izraela nie...

2. Vassula Ryden objawienia

Vassula Ryden objawienia Dodano: Aug 20, 2008

Duch ?wi?ty w ?yciu Ko?cio?a. Objawienia Jezusa i Maryi na prze?omie wieków. Prorocy i Mistyka Chrze?cija?ska.

3. Sacrum

Sacrum Dodano: Sep 10, 2015

Jeste?my pracowni? br?zownicz?, która na rynku funkcjonuje od kilkunastu lat i specjalizuj? si? produkcj? naczy? oraz przedmiotów liturgicznych w tym kielichów. Na pro?b? klienta realizujemy dodatkowo drzewce do chor?gwi, a tak?e z?ocenia i renowacje wadliwych albo te? zabytkowych przedmiotów. Do ka?dego zadania podchodzimy indywidualnie...

4. SEMAR - trumny i urny kremacyjne

SEMAR - trumny i urny kremacyjne Dodano: Feb 14, 2016

Nasza firma zajmuje si? dostarczaniem wysokiej jako?ci trumien oraz urn do kremacji. Mamy w naszej ofercie bardzo du?o ró?nego rodzaju produktów, które nie tylko wykonane s? z bardzo wysokiej jako?ci materia?ów, ale tak?e spe?niaj? wszystkie wymagania estetyczne przed nimi stawiane. Jeste?my przekonani, ?e trumny kremacyjne i urny kremacyjne...

5. Parafia p.w. Wniebowzi?cia Naj?wi?tszej Maryi Panny w Zachowicach

Parafia p.w. Wniebowzi?cia Naj?wi?tszej Maryi Panny w Zachowicach Dodano: Mar 13, 2009

Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzi?cia Naj?wi?tszej Maryi Panny w Zachowicach. Historia parafii pod wezwaniem WNMP w Zachowicach to nie tylko historia Ko?cio?a parafialnego i filialnego, ale tak?e historia miejscowo?ci, które wchodz? w sk?ad parafii i dzi?ki swoim mieszka?com tworz? parafialn? spo?eczno??. Parafi? tworz? nast?puj?ce...