Warsztaty szkoleniowe dla firm

Warsztaty szkoleniowe dla firm Dodano: Nov 23, 2022

Warsztaty szkoleniowe dla firm Mateusz Mrozowski wykonuje skutecznie od wielu lat. W tego typu spotkaniach ogromn? rol? stanowi motywacja. Nale?y zrozumie?, jak dzia?a zespó? i jak wa?ny jest w sprzeda?y, bowiem, w grupie ?atwiej cokolwiek sprzeda?. Ponadto trzeba aktywnie s?ucha?, aby wykorzystywa? pó?niej zdobyte informacje.

Coaching

Coaching Dodano: Mar 22, 2012

GrupaSET jest firm? szkoleniowo-doradcz?, sk?adaj?c? si? z najwy?szej jako?ci wyszkolonych trenerów i instruktorów, posiadaj?cych wieloletnie do?wiadczenie. Szko?a coachingu GrupaSET specjalizuje si? w rozwijaniu kompetencji coachingowych, trenerskich i menad?erskich. Kurs coachingu daje mo?liwo?? uzyskania umiej?tno?ci niezb?dnych do wspó?pracy...