https://www.sasa-r.eu/

https://www.sasa-r.eu/ Dodano: Oct 24, 2019

Sasa Rekrutacja to zespół kreatywnych oraz doświadczonych osób, które dzięki swojemu uporowi i zaangażowaniu, podbijają nie tylko polski, ale i zachodni rynek pracy. Z pomocą zespołu wiele osób znalazło pracę w Niemczech. To dobór odpowiedniego personelu, dostosowanie profilu kandydata do stanowiska...

www.sedulus.pl

www.sedulus.pl Dodano: Oct 8, 2018

Prezentujemy Państwu firmę Sedulus, z rynku HR. Firma zajmuje się kompleksową rekrutacją i selekcją. Działalność firmy spotyka się z docenieniem klientów, dzięki dostarczeniu najlepszych rozwiązań na wszystkich szczeblach organizacyjnych. Pracownicy HR w szybkim porównują...

zeitmann.pl

zeitmann.pl Dodano: Dec 28, 2017

Na rynku znale?? mo?na naprawd? wiele ró?nego rodzaju agencji pracy, które regularnie organizuj? ró?nego rodzaju wyjazdy do pracy do Niemiec, czy te? do Holandii, jednak?e zdecydowanie najlepsz? tak? agencj?, jest maj?ca swoj? g?ówn? siedzib? w Krakowie, sprawdzona agencja pracy, która dzia?a pod nazw? Zeitmann.

Emigranta.com - Praca za granic?

Emigranta.com - Praca za granic? Dodano: Dec 28, 2014

Prowadzony przez nas serwis Emigranta.com to du?y wybór aktualnych og?osze? o prac? pochodz?cych z innych krajów. Z nami mo?esz zatrudni? si? ?atwiej nie tyko w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech czy w Norwegii, ale równie? w krajach poza Europ? Australii, USA, Kanadzie i wielu innych. Wystarczy, ?e skorzystasz z naszej praktycznej...

Opieka Niemcy - Hilfeneo

Opieka Niemcy - Hilfeneo Dodano: Sep 18, 2014

Wynagrodzenie si?gaj?ce nawet 5 tysi?cy z?otych miesi?cznie, podwy?ki i premie, ubezpieczenie zdrowotne i ca?odobowa opieka koordynatora – na to wszystko mog? liczy? opiekunki osób starszych wyje?d?aj?ce do pracy do Niemiec z agencj? Hilfeneo (opieka Niemcy).

Pracownicy firmy wspieraj? osoby chc?ce podj?? prac? w opiece...

Praca za granic? niemcy

Praca za granic? niemcy Dodano: May 31, 2013

Na tej stronie ka?da osoba, jaka jest zainteresowana pojechaniem do pracy w Niemczech, znajdzie oferty, które na pewno b?d? dla niej satysfakcjonuj?ce.
Strona bowiem opisuje bogaty wybór ofert pracy w Niemczech w niezmiernie ró?nych bran?ach, jak przyk?adowo praca lekarza, budownictwo, hotelarstwo, oraz praca sezonowa, która odznacza si?...

praca zagranica niemcy

praca zagranica niemcy Dodano: Jan 11, 2013

Na tej stronie mo?na spotka? takie oferty pracy, jak opiekunka dla osób starszych czy te? lekarze ró?nych specjalizacji. Oprócz tego codziennie pojawia si? wiele ofert dla piel?gniarek. Najcz??ciej wyst?puj?cym has?em dla piel?gniarek poszukuj?cych zatrudnienia jest praca Niemcy. Warto równie? zauwa?y?, ?e w?ród ofert zagranicznych dominuj?...

opiekunki Niemcy

opiekunki Niemcy Dodano: Dec 22, 2011

Korzystanie ze wsparcia po?rednika pomagaj?cego w znajdowaniu pracy w Niemczech niesie za sob? wiele zalet i trudnych do zakwestionowania zysków. Jednym z nich jest ten, który wi??e si? z mo?liwo?ci? podj?cia legalnej pracy. Polska opiekunka osób starszych w Niemczech ma prawo do ?wiadcze? socjalnych, urlopu wypoczynkowego i pracy w godziwych...