Pasy bruszne

Pasy bruszne Dodano: Nov 13, 2017

Nasz? stron? internetow? prowadzimy z my?l? o wszystkich czytelnikach, którzy poszukuj? profesjonalnego sprz?tu ortopedycznego, wspomagaj?cego powrót do kondycji fizycznej po przebytych urazach czy operacjach. W publikowanych wpisach poruszamy wa?ne kwestie zwi?zane z wyborem najlepszego ?ó?ka rehabilitacyjnego oraz w jakich sytuacjach warto si?...

Pasy bruszne

Pasy bruszne Dodano: Nov 13, 2017

Rozmaite kontuzje, na przyk?ad te, wynikaj?ce z uprawiania jakiego? sportu, to problem zaskakuj?co du?ej liczby osób. W takim przypadku nale?y mie? ?wiadomo??, ?e lekarz z ca?? pewno?ci? zaleci nam cykl wizyt w gabinecie rehabilitanta, aby prawid?owo zniwelowa? uraz i nie obawia? si? jego powrotu. Bardzo cz?sto zdarza si? wówczas, ?e oprócz...

Pomoc Drogowa Bia?ystok

Pomoc Drogowa Bia?ystok Dodano: May 5, 2015

Strona profesjonalnej firmy w bran?y motoryzacyjnej. Zajmuj?cej si? holowaniem pojazdów oraz wszelkimi us?ugami zwi?zanymi z pomoc? drogow?. Dzia?a na terenie Bia?egostoku i okolicy.Drobne naprawy wykonuje na miejscu Pomo?e zmieni? ko?o czy awaryjnie na?aduje akumulator. Dowiezie te? paliwo je?li zajdzie taka potrzeba.Dysponuje bezp?atnym...

AutoLaweta Lublin

AutoLaweta Lublin Dodano: Apr 11, 2015

Nasza firma prowadzi dzia?alno?? na ?l?sku, obejmuje g?ównie Lublin ale równie? i jego bliskie rejony. Specjalizujemy si? w dostarczaniu lawet na miejsce kolizji drogowej, jak i równie? zajmujemy si? holowaniem pojazdów samochodowych. Nasza firma posiada bogate do?wiadczenie w zakresie dostarczania naszych us?ug, Cechuje nas profesjonalizm jak i...

Pomoc Drogowa & Laweta

Pomoc Drogowa & Laweta Dodano: Apr 11, 2015

Pomoc drogowa dzia?aj?ca na terenie Cz?stochowy.Czynna ca?? dob?.Oferuje;holowanie pojazdów ,
Wynajem lawety
Dowóz paliwa we wskazane miejsce
Wymiana ko?a na drodze
Drobne naprawy na miejscu awarii
awaryjne odpalanie akumulatora,i wiele innych.Profesjonalna dobrze wyszkolona kadra pracowników i nowoczesny...

Transport ?adunków najlepiej z firm? Hussar Gruppa

Transport ?adunków najlepiej z firm? Hussar Gruppa Dodano: Jan 27, 2015

Wyspecjalizowali?my si? w zakresie wysokomar?owej obs?ugi transportu drogowego w Europie Zachodniej. Ponadto po?ród naszych g?ównych obszarów dzia?ania znajd? Pa?stwo pomoc drogow?, likwidacj? szkód transportowych (wspó?pracujemy ze wszystkimi wiod?cymi towarzystwami ubezpieczeniowymi) a tak?e produkcj? autorskich i innowacyjnych produktów,...

Gabinet Psychologiczny Inspiracje w Olsztynie

Gabinet Psychologiczny Inspiracje w Olsztynie Dodano: Nov 13, 2014

Strona olszty?skiego Gabinetu Inspiracje, który zajmuje si? pomoc? psychologiczn? dla osób doros?ych. Witryna zawiera w skrócie opis stosowanych metod pracy z pacjentem oraz cennik us?ug. Do?wiadczone panie psycholog zapewniaj? pe?n? dyskrecj? i indywidualne podej?cie do ka?dego pacjenta. Nasza siedziba znajduje si? w centrum Olsztyna na ulicy...

Psycholokum - Anna Piotrowska - Psycholog, psychoterapeuta

Psycholokum - Anna Piotrowska - Psycholog, psychoterapeuta Dodano: Oct 14, 2014

Nazywam si? Anna Piotrowska. Jestem psychologiem. Prowadz? w?asny gabinet psychologiczny, udzielam indywidualnych konsultacji psychologicznych i pomocy psychologicznej, a tak?e prowadz? psychoterapi? osób doros?ych oraz dzieci. Uko?czy?am studia w Szkole Wy?szej Psychologii Spo?ecznej w Warszawie. Moj? specjalno?ci? jest psychologia kliniczna....

PZN - Ko?o w Nowym S?czu

PZN - Ko?o w Nowym S?czu Dodano: Jan 25, 2013

Witamy na oficjalnej stronie Ko?a w Nowym S?czu Polskiego Zwi?zku Niewidomych. Strona zawiera aktualne informacje z ?ycia ko?a, galeri? zdj??, czy te? informacje na temat mo?liwo?ci kontaktu z nami, ma na celu dokumentacj? wszelkich wydarze? z nim zwi?zanych. Nasz? misj? jest zrzeszanie inwalidów wzroku I i II grupy, w celu ochrony interesów...