www.ambasadazdrowiaiurody.pl kosmetyki

www.ambasadazdrowiaiurody.pl kosmetyki Dodano: Jul 2, 2018

Sprzeda? wysokiej jako?ci kosmetyków naturalnych prowadzi Ambasada Zdrowia i Urody - sklep internetowy stworzony przez Firm? Handlowo-Us?ugow? Joar z Chorzowa. W naszej ofercie Mamy naturalne preparaty do piel?gnacji cia?a i twarzy. Proponujemy biokosmetyki dedykowane okolicy oczu, cerze tr?dzikowej, oczyszczaniu skóry, maski uzupe?nione...

Chemikalni

Chemikalni Dodano: Oct 27, 2009

Chemikalni to strona tworzona dla mi?o?ników chemii przez mi?o?ników chemii. To aktualne wiadomo?ci ze ?wiata bada? naukowych, informacje o wydarzeniach z bran?y odbywaj?cych si? w Polsce, artyku?y ukazuj?ce ró?ne aspekty chemii i przemys?u chemicznego oraz gar?? dodatków niezb?dna dla ka?dego chemika. Na stronie polecamy te? zwi?zane z bran??...

Advanced Nano Technologies

Advanced Nano Technologies Dodano: May 20, 2009

ANT - Advanced Nano Technologies Sp. z o.o. jest polsk? firm? zajmuj?c? si? nanotechnologi?. Advanced Nano Technologies Sp. z o.o. jest cz??ci? grupy kapita?owej Enexpol, której to firmy dzia?aj? w ró?nych bran?ach na terenie wszystkich kontynentów.

Ameryka?ska siedziba naszej spó?ki zwi?zana jest z programem rz?du USA...