Iterm.eu - ITERM Izolacje natryskowe termiczne

Iterm.eu - ITERM Izolacje natryskowe termiczne Dodano: May 4, 2014

Iterm oferuje wysokiej jako?ci docieplenia natryskowe stropów, pasywne pow?oki przeciwpo?arowe konstrukcji stalowych i ?elbetowych, tak?e tynki akustyczne, pow?oki polimerowe i pianki PUR. Stosujemy sprawdzone technologie uznanych producentów, w tym Termogran, Promat, Dossolan 2000S, Tecwool F i wielu innych. Do tynków akustycznych natryskowych...

Wata szklana

Wata szklana Dodano: Feb 12, 2014

Wata szklana s?u?y do izolacji termicznej lub akustycznej pomieszcze? mieszkalnych. W trakcie montowania nale?y zachowa? szczególn? ostro?no?? ze wzgl?du na mikroskopijne cz?steczki tego materia?u izolacyjnego, które mog? podra?ni? skór? i b?ony ?luzowe. Pomimo wszelkich niedogodno?ci jest to dobry materia? izolacyjny, rekomendowany przez...

Izozbych

Izozbych Dodano: Nov 1, 2013

Je?li szukasz firmy, która profesjonalnie zajmuje si? ró?nego rodzaju izolacjami oraz termoizolacjami to doskonale trafi?e?. Nasza firma to przede wszystkim ogromne do?wiadczenie w zakresie izolowania ró?nego rodzaju obiektów przemys?owych. Wi?cej informacji na temat naszej oferty odszukasz na naszej firmowej stronie www, na któr? serdecznie...

Ocieplenia

Ocieplenia Dodano: Jun 2, 2012

Us?ugi budowlane takie jak ocieplenia czy docieplenia wymagaj? najwy?szej jako?ci materia?ów. Najlepiej w tej roli sprawdzaj? si? styropian oraz we?na mineralna. Kabex to firma korzystaj?ca w swoich us?ugach w?a?nie z tego typu materia?ów. Poza tym oferujemy te? wiele innych materia?ów budowlanych takich jak tynki, papy, kleje czy zaprawy.

Opakowania foliowe

Opakowania foliowe Dodano: Jun 2, 2012

Producent opakowa?, firma ArtDam zaprasza do skorzystania ze swojej rozbudowanej oferty. Tworzymy wysokiej klasy opakowania w wersji standardowej oraz na specjalne zamówienie klienta. Nasze blistry ciesz? si? du?ym powodzeniem w bran?y zabawkarskiej, farmaceutycznej, elektronicznej i wielu innych. Jeste?my przedsi?biorstwem, które nigdy nie...

weber deitermann GPJ hurt Kielce

weber deitermann GPJ hurt Kielce Dodano: Apr 5, 2012

GPJ hurt Sp. z o.o. oferuje Pa?stwu fachow? wspó?prac? w zakresie kompleksowego zaopatrzenia w artyku?y chemii budowlanej
Zajmujemy si? dystrybucj? artyku?ów chemii budowlanej na terenie woj. ?wi?tokrzyskiego
i województw po?udniowo - wschodniej Polski.

Jeste?my sk?adem konsygnacyjny firmy Weber Deitermann w...

siudeja-budownictwo

siudeja-budownictwo Dodano: Dec 31, 2010

Oferujemy Pa?stwu profesjonalne us?ugi budowlano remontowe spe?niaj?ce oczekiwania nawet najbardziej wymagaj?cych klientów.

Jako nieliczni na polskim rynku posiadamy w swojej ofercie ocieplenia z zastosowaniem pianki poliuretanowej.

* izolacje i docieplenia budynków
W zale?no?ci od wymaga? klienta stosujemy...

Porównywarka cen materia?ów budowlanych TaniaChata.pl

Porównywarka cen materia?ów budowlanych TaniaChata.pl Dodano: Oct 12, 2010

TaniaChata.pl to porównywarka cen materia?ów budowlanych, remontowych i wyko?czeniowych. W porównywarce TaniaChata.pl prezentujemy materia?y budowlane z polskich sklepów internetowych i proponujemy te których cena jest najkorzystniejsza dla klienta. W serwisie mo?na wyszuka? materia?y wyko?czeniowe, materia?y na dachy i ?ciany, kleje, farby i...

Materia?y budowlane

Materia?y budowlane Dodano: Mar 23, 2010

Invest-eMarket - internetowa hurtownia materia?ów budowlanych. Platforma prezentuj?ca oraz sprzedaj?ca nowoczesne materia?y budowlane. Obszerna baza produktów, systemy technologiczne, najnowsze trendy w budownictwie, nowo?ci na rynku, unikalne rozwi?zania, prezentacja liderów bran?y budowlanej. Szeroka gama materia?ów budowlanych, ca?ych...

Advanced Nano Technologies

Advanced Nano Technologies Dodano: May 20, 2009

ANT - Advanced Nano Technologies Sp. z o.o. jest polsk? firm? zajmuj?c? si? nanotechnologi?. Advanced Nano Technologies Sp. z o.o. jest cz??ci? grupy kapita?owej Enexpol, której to firmy dzia?aj? w ró?nych bran?ach na terenie wszystkich kontynentów.

Ameryka?ska siedziba naszej spó?ki zwi?zana jest z programem rz?du USA...