bassau.pl

bassau.pl Dodano: Nov 17, 2022

Produkty firmy Bassau to najwy?sza jako?? i renoma. W pi?knie zapakowanych buteleczkach kryj? si? niezwyk?e zapachy, które wspaniale urozmaicaj? pobyt w ka?dej saunie. To dzi?ki nim mo?na stworzy? pi?kny klimat, który jest wr?cz namacalny. Oprócz wspania?ych zapachów do sauny firma Bassau oferuje tak?e chemi? basenow? i produkty odpowiednie do...

WODEX folie basenowe

WODEX folie basenowe Dodano: Apr 26, 2015

Baseny Wodex to doskona?y producent najwy?szej klasy basenów ogrodowych i krytych. Nasza firma zacz??a funkcjonowa? w Warszawie i prowadzi dzia?alno?? w zakresie projektowania oraz budowy basenów od 1997 roku. Od lat zajmujemy si? technik? basenow? oraz staramy si? z ka?dym dniem pracowa? nad tym, aby ?wiadczy? coraz lepszej klasy us?ugi....

Funam

Funam Dodano: Nov 17, 2012

Przedsi?biorstwo Funam ma w swojej ofercie unikalnej jako?ci urz?dzenia do czyszczenia basenów zarówno przez mechaniczne odkurzacze basenowe jak i poprzez dezynfekcj? aktywnym tlenem, a tak?e ca?? palet? chemii basenowej. Dzi?ki d?ugoletniemu do?wiadczeniu na rynku firma Funam gwarantuje profesjonaln? wiedz? i pomoc w wyborze odpowiednich...

Chemia basenowa

Chemia basenowa Dodano: Aug 21, 2012

Szwedzka firma Folkpool z niemal pó?wiecznym do?wiadczeniem zaprasza do zapoznania si? z nasz? niezwyk?? ofert?. Zyskali?my renom? g?ównie w krajach skandynawskich. Pomimo to swoje siedziby mamy tak?e w innych krajach, w tym w Polsce. Pragniemy Pa?stwu zaoferowa? nie tylko wanny spa, ale i przepi?kne, ró?nych kszta?tów oraz rozmiarów baseny...

Chemia basenowa

Chemia basenowa Dodano: Jul 20, 2012

Chemia basenowa dost?pna w sklepie internetowym to produkty renomowanej firmy HTH. Cechuj? si? wysok? skuteczno?ci? i wydajno?ci? przy rozs?dnych cenach. S? rozmieszczone w wielu grupach. I tak mo?na naby? ?rodki do dezynfekcji metod? chlorow? i tlenow?, reguluj?ce pH wody, koagulanty, ?rodki do zapobiegania rozwojowi glonów, ?rodki czyszcz?ce....

Chemia basenowa

Chemia basenowa Dodano: Jan 8, 2012

Chemia basenowa produkcji BAYROL to wspania?y ?rodek do dezynfekcji wody basenowej na rynku Polskim. Dezynfekcja aktywnym tlenem to banalno?? czyszczenia basenów. W naszej ofercie znajduj? si? równie? pompy EMEC, pompy dozuj?ce i stacje dozuj?ce do uzdatniania wody basenowej. Zapewnianie czysto?ci mo?liwe jest dzi?ki nowoczesnym odkurzaczom...

sprzeda? basenów

sprzeda? basenów Dodano: Dec 23, 2011

Przydomowy basen spe?nia nie tylko praktyczn? rol? poprzez swoj? funkcjonalno?? w upalne dni, ale tak?e element estetyki nowoczesnego budownictwa. Komfortowy wypoczynek w basenie zapewnia jego czysto??, tak wi?c warto zadba? o regularne czyszczenie basenu. W tej kwestii przydatna jest chemia basenowa. Praktyczn? funkcj? mo?e tak?e spe?nia?...

Chemia basenowa BAYROL

Chemia basenowa BAYROL Dodano: Dec 12, 2011

Chemia basenowa firmy BAYROL to najlepszy ?rodek do dezynfekcji wody basenowej na rynku. Dezynfekcja aktywnym tlenem to prostota czyszczenia basenów. W naszej ofercie znajduj? si? równie? pompy EMEC, pompy dozuj?ce i stacje dozuj?ce do uzdatniania wody basenowej. Utrzymywanie czysto?ci mo?liwe jest dzi?ki nowoczesnym odkurzaczom basenowym...

AQUATIC baseny & wellness - wanny spa, baseny, baseny ogrodowe, ?a?nie parowe,

AQUATIC  baseny & wellness - wanny spa, baseny, baseny ogrodowe, ?a?nie parowe, Dodano: Nov 24, 2010

Firma AQUATIC to grupa profesjonalistów z du?ym do?wiadczeniem. Nasza specjalizacja to baseny k?pielowe, wanny spa, ?a?nie parowe i chemia basenowa. Oferujemy kompleksow? realizacj? obiektów typu SPA i WELLNESS obejmuj?c?: projektowanie, dostaw? urz?dze?, monta?, koordynacje mi?dzybran?owe oraz serwis. Od projektu po odbiór ko?cowy inwestycji po...

Minibaseny SUNDANCE SPAS AmsSauna.pl

Minibaseny SUNDANCE SPAS  AmsSauna.pl Dodano: Jan 4, 2008

Oferujemy najdoskonalsze minibaseny ?wiata firmy SUNDANCE SPAS. Ponadto w ofercie: sauny fi?skie dopasowane do potrzeb klienta, kabiny infrared, wyposazenie sauny