duivex.pl

duivex.pl Dodano: Jul 24, 2019

Hodowanie gołębi to bardzo często hobby, które dodatkowo także przynosi pieniądze. Jednakże, aby tak było to trzeba znać się na tym, co się robi i oprócz zakupienia odpowiedniej rasy gołębi kupować także produkty wspomagające ich rozwój. Więcej informacji na ten...

Firma Handlowa Bogdan Chmiel - producent karm dla go??bi Gold Wings

Firma Handlowa Bogdan Chmiel - producent karm dla go??bi Gold Wings Dodano: Aug 5, 2015

Karmy i pasze dla go??bi, papug, kanarków i innych ptaków ozdobnych. Mieszanki Gold Wings, wysoka jako?? ziaren, powtarzalno?? jako?ciowa Od pocz?tku dzia?alno?ci zajmowa?a si? importem m?ki Semolina oraz kaszki makaronowej z Czech i S?owacji. W miar? rozwoju firmy i rozszerzeniu kontaktów handlowych firma importuje towary z Chin, Indii,...

Monitoring ornitologiczny

Monitoring ornitologiczny Dodano: Sep 17, 2013

Firma Avesnature para si? wykonywaniem inwentaryzacji przyrodniczych, jak i tworzeniem niezb?dnych dokumentów zwi?zanych z oddzia?ywaniem na ?rodowisko. Us?ugi jakie oferuje firma to te? bardzo fachowa dokumentacja zwi?zana z powstawaniem elektrowni wiatrowych, inwestycji liniowych, nadzorów przyrodniczy, jak i zamówie? zwi?zanych z docieplaniem...

KAMELEON Producent pokarmów dla zwierz?t

KAMELEON Producent pokarmów dla zwierz?t Dodano: Feb 14, 2013

Zapraszamy do skorzystania z atrakcyjnej oferty firmy Kameleon, specjalizuj?cej si? w produkcji pokarmów dla ptaków egzotycznych, gryzoni i królików. Istnieje ona na rynku od 2004 roku, dynamicznie si? rozwijaj?c i trafiaj?c do szerokiego grona klientów. Stawia ona na nieustanny rozwój, najwy?sz? jako?? oraz d??enie do rozszerzenia zakresu...

EUROQR- kurczak ?wie?y

EUROQR- kurczak ?wie?y Dodano: Jan 25, 2013

Ubojnia Drobiu EuroQR sp. z o.o. ?wiadczy swoim klientom wyj?tkowo szeroki wybór produktów powsta?ych w konsekwencji uboju drobiu. Produkcja opiera si? na selekcji jedynie najlepszego drobiu od dostawców którzy posiadaj? wszelakie wymagane atesty, dokumenty i przyzwolenia na hodowl?. Firma ma w swej ofercie ?wiartki kurczaka, ca?e kurczaki,...

Hodowla go??bi ozdobnych - mewka polska, budapeszta?ski krótkodzioby

Hodowla go??bi ozdobnych - mewka polska, budapeszta?ski krótkodzioby Dodano: Dec 6, 2010

Hodowla go??bi ozdobnych ras: mewka polska i budapeszte?ski krótkodzioby.
T? ras? mewek utworzono w Polsce w okresie mi?dzywojennym. Hodowcy z Lwowa, którzy posiadali niedobitki naszych mewek pochodzenia lwowskiego przez okres wojny skutecznie je ukrywali co z pewno?ci? przyczyni?o si? do przetrwania tego gatunku. Mewka polska obecnie...

Papugi - blog o papugach

Papugi - blog o papugach Dodano: Aug 28, 2010

Papuzie info to ?ród?o cennych informacji dla w?a?cicieli papug, a tak?e dla osób które chcia?yby mie? ma?ego, kolorowego pupila. Serwis powsta? z my?l? o ludziach, którzy chc? w odpowiedzialny sposób hodowa? papugi. Na stronach serwisu mo?na dowiedzie? si? jakie ro?liny s? silnie truj?ce dla papug, oraz jakie inne zagro?enia mog? czyha? na te...

Ptaki

Ptaki Dodano: Feb 1, 2010

Opisy i ilustracje najpopularniejszych gatunków ptaków, ?yj?cych w Naszym kraju. Opisy zawieraj? szczegó?owo informacje na temat wielko?ci ptaka, w porównaniu do innego, najbardziej znanego gatunku ptaków, ubarwienie, gniazdowanie i obszar wyst?powania, lot i opisowa wersja g?osu ptaka oraz okresy ochronne zarówno dla ptaków chronionych...

Ptaki polski

Ptaki polski Dodano: Oct 6, 2008

Strona zawiera informacje o ptakach zamieszkuj?cych lub "odwiedzaj?cych" sezonowo tereny naszego kraju. Ptaki polski. Mo?na tu znale?? tre?ci dotycz?ce ochrony i zagro?e? ptaków, podstawowe wiadomo?ci o ich budowie i historii, galeri? zdj??, spis ptaków obj?tych ochron? na terenie Polski, informacje dotycz?ce ?rodowiska w jakim zamieszkuj? i...

go??bie wystawowe

go??bie wystawowe Dodano: Sep 28, 2008

Hodowla go??bi niemieckich wystawowych. Wieloktornie nagradzana hodowla na wystawach. Wyselekcjionowane osobniki i gwarancja jako?ci. Idealnie go??bie na wystaw?. Zapraszam do ogl?dania.
Szczegó?y kontaktu na mojej stornie www znajdziecie tam bogat? galeri? i wiele cennych informacji.